Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Hur kan jag få LVU att avbrytas?

Hej,

Mitt barn är omhändertaget enligt LVU, trots att hon inte vill det. Vad ska jag göra för att barnet ska få komma hem igen?

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Ett barn kan beredas vård med stöd av LVU antingen för att det föreligger en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, eller för att barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.
LVU-vården ska upphöra när det inte längre finns ett behov av sådan vård. För att få hem ditt barn kan du därför försöka se till att det inte längre föreligger sådana omständigheter att hen anses ha behov av LVU-vård. Det framgår inte av din fråga varför ditt barn har beretts vård enligt LVU och det är därför svårt att ge ett konkret svar på vad du kan göra. För att konkretisera mitt svar kan jag emellertid ge ett fiktivt exempel där vi ponerar att ett barn beretts vård enligt LVU för att en person i barnets närmiljö utsätter barnet för misshandel.
Om den person som utsatte barnet för misshandel inte längre finns i barnets närmiljö eller om det föreligger skäl att anta att personen inte längre kommer utsätta barnet för misshandel, exempelvis därför att personen slutat bruka narkotiska preparat eller därför att personen fått lära sig hantera sin aggressionsproblematik, föreligger inte längre ett behov av LVU-vård och
vården ska då upphöra.
Socialtjänsten ska överväga huruvida det finns ett fortsatt behov av LVU-vård var sjätte månad. Du kan också ansöka hos socialtjänsten om att vården ska upphöra och socialtjänsten ska då utreda huruvida det finns ett fortsatt behov av LVU-vård.

Med vänlig hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply