Skip to main content
Advokat socialrätt
Familjerättsadvokaterna

LVU – att vårda barn och unga mot förälders eller barnets vilja

Huvudregeln är att insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas, och även med den unges, samtycke. LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga reglerar möjligheterna för staten att avvika från den grundläggande principen om frivillighet i socialtjänstlagen. Det är det som kallas tvångsvård av barn och unga. Både våra nationella lagar och många internationella dokument såsom FN:s konvention om barnets rättigheter (som blir direkt tillämplig som svensk lag år 2020) stadgar att samhället har en skyldighet att ge alla barn det skydd och den vård som är nödvändig.

Syftet med LVU-lagstiftningen är att samhället ska kunna fullgöra denna skyldighet att tillgodose barn och ungdomars behov av skydd, vård och behandling, även då föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte samtycker till insatser för barnet eller den unge. När samhället griper in med tvingande åtgärder för att skydda barn och unga måste höga krav på rättssäkerheten ställas.

Barnets behov och rättigheter är utgångspunkt och barnet har rätt till ett eget biträde. Även barnets vårdnadshavare har rätt till ett eget biträde. Advokatbyråns jurister förordnas som offentliga biträden för vårdnadshavarna i mål om LVU, eller som offentligt biträde och ställföreträdare för barnet. Du kan själv meddela önskemål om vilken advokat du vill att rätten ska förordna.

Om du är aktuell i en tvist med socialnämnden avseende ett omedelbart omhändertagande av ditt barn, beredande av vård enligt LVU, flyttningsförbud eller någon annan fråga inom dessa processer kan du kontakta oss så hjälper vi dig. 

LVM och LPT – att vårda vuxna enskilda utan samtycke

I Sverige har vi möjlighet att ge tvångsvård i samband med psykisk sjukdom samt till personer som befinner sig i ett mycket skadligt missbruk. Man kan tänka sig att det är bra, och nödvändigt, att samhället i vissa fall kan ge hälso- och sjukvård till en person trots att hen motsätter sig det, om personen är så illa däran att hen saknar förmåga att se till sitt eget bästa eller är farlig för sig själv eller andra. Samtidigt som det följer av grundläggande humanitet och medmänsklighet att det behövs en sådan möjlighet att hjälpa människor i svårt utsatta situationer, följer med detta också ett stort ansvar.

Möjligheten att använda tvångsvård begränsas på många sätt. I processerna om tvångsvård enligt LVM och LPT ger förvaltningsrätterna utbildade jurister i uppdrag att företräda den som är föremål för tvångsvård. Rätten till ett eget s.k. offentligt biträde i dessa situationer är ett av sätten att tillse att riskerna för den personliga integriteten minimeras och att kraven på rättssäkerhet tillgodoses. Advokatbyråns advokater och jurister företräder enskilda gentemot staten i dessa processer. Vi förordnas då som s.k. offentliga biträden. Ett offentligt biträde innebär en kostnadsfri juridisk hjälp, kostnaderna betalas av staten. Staten representeras av socialnämnden i den aktuella kommunen. Du som är på väg att komma i fråga för tvångsvård kan framföra önskemål om valet av offentligt biträde, och välja en specifik advokat. Kontakta oss om du behöver hjälp avseende frågor om tvångsvård.

LVU, LVM, LPT

Behöver du advokat kunnig inom LVU, LVM och LPT?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Tvångsingripande innebär en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna. Vi hjälper dig i dessa processer.

    Ring eller maila