Skip to main content

Vårdnad, boende och umgängesrätt

Om det finns barn med i bilden vid en separation uppkommer frågan om barns boende och umgänge med föräldrarna. Även långt efter en skilsmässa kan en situation uppkomma som kräver en snabb och hållbar lösning. Advokatbyrån är inom familjerätt särskilt inriktad på barnmål såsom mål om vårdnad, boende och umgängesrätt med barn.

Familjerättsadvokaternas ambition är att nå en samförståndslösning mellan föräldrarna för att bespara barnen onödigt lidande. Ibland är detta inte möjligt och en konfrontation i rätten kan bli oundviklig. Vi hjälper dig att lösa vårdnads eller umgängestvisten med den andra föräldern. Det kan vara du som vill ändra på rådande situation. Det kan också vara den andra föräldern som vill få en ändring till stånd.

Familjerättsadvokaterna

Barnens bästa ska vara styrande i alla tvister som rör barn

Domstolarna har att alltid utgå från barnets bästa när de fattar beslut i frågor som rör barn. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Grundprincipen är att domstolen ska göra en individuell bedömning. Det finns inga schablonlösningar eftersom inget fall är det andra likt. Domstolen ska bedöma vad som blir bäst för just det här barnet, som har just de här föräldrarna.

För att kunna bedöma vad som är barnets bästa behöver man ta hänsyn till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet av ett visst beslut ska beaktas. Vad som är barnets bästa i ett enskilt fall beror på de individuella omständigheterna för just det barnet. Det är du som bäst känner ditt barn och som förstår vad som är till ditt barns bästa. Det som krävs när tvisten hamnat i domstol är att vi kan bevisa för rätten att din ståndpunkt är i enlighet med barnets bästa. Om du behöver rådgivning i dessa frågor, kontakta advokatbyrån så hjälper vid dig.

Vårdnadstvist

Gemensam vårdnad om barnen efter en separation är huvudregeln i svensk rätt.

Vårdnadstvist

Boende och umgänge

Om föräldrarna inte har gemensam vårdnad om barnen ska boende och umgängesrätt bestämmas utifrån barnets bästa.

Boende och umgänge

Underhållsbidrag till barn

Föräldrar ska gemensamt sörja för sina barns ekonomiska behov. Bor barnet mer eller endast hos den ena föräldern ska den andra betala underhållsbidrag.

Underhållsbidrag

Faderskap

När barnet föds inom äktenskap presumeras maken vara barnets far. I andra fall ska faderskapet fastställas.

Faderskap

Behöver du hjälp med Barnmål?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila