Skip to main content

Stor okunskap kring sexbrott

Det finns många myter kring sexualbrott och våldtäkt. Sexualbrott eller sexbrott är en allvarlig form av kriminell handling som involverar sexuella övergrepp, trakasserier eller olaglig sexuell aktivitet mot en annan person. Dessa brott kan variera från våldtäkt och sexuella övergrepp till barnpornografi och sexuell exploatering. Offer för sexbrott kan uppleva både fysiska och psykiska trauman, och det är viktigt att samhället tar dessa brott på allvar genom att erbjuda stöd, rättvisa och förebyggande åtgärder.

Vilka sexualbrott är straffbara?

Det råder också stor okunskap kring hur sexualbrottslagstiftningen ser ut och kring vilka handlingar som är straffbara. En konsekvens av myterna och okunskapen är att många har svårt att definiera brott som de har utsatts för. Det kan göra att man varken söker den hjälp man behöver eller gör en polisanmälan. Konsekvensen blir därmed också att personer som har utsatts för olika typer av sexualbrott inte får den hjälp de behöver och har rätt till.

Vad är sexualbrott?

Sexualbrott är brott som involverar sexuellt beteende mot någon utan deras samtycke eller mot deras vilja. Det inkluderar som sagt en rad allvarliga och kränkande handlingar, och dessa brott kan ske i olika sammanhang, inklusive hemmet, på arbetsplatsen, i skolan, inom idrottsföreningar och på offentliga platser.

Bekämpningen av sexualbrott är av yttersta vikt för att trygga samhällets välfärd och säkerhet. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att företräda personer som har utsatts för sexualbrott och vi hjälper dig hela vägen från polisanmälan till rättegång.

Rätten till sin egen kropp

Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet, i varje situation. När det gäller barn säger lagen att barn inte kan samtycka till sexuella handlingar. Det är alltid den vuxnes ansvar och den vuxne som gör fel.

Vi hjälper dig som utsatts

Vår advokatbyrå är inom brottmål specialiserade på att företräda personer som har utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Du kan kontakta oss om du har utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp. Vi hjälper dig genom hela rättsprocessen från polisanmälan, polisförhör och rättegång. När vi åtagit oss ett uppdrag ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient och som advokater har vi absolut tystnadsplikt. Vi ser enbart till dina intressen och gör allt för att du ska få upprättelse efter det brott du har utsatts för.

Advokat sexualbrott

Våga berätta om det som hänt

För de flesta är det svårt att berätta om ett övergrepp. Skuldtankar och tvivel kan göra det ännu svårare. Många ser det först inte som ett övergrepp och går istället omkring och mår dåligt, kanske under lång tid. Det är aldrig för sent att berätta och det finns hjälp att få.

Ta hjälp av experter

Om du inte vill eller vågar berätta för någon i din närhet kan du ringa eller mejla till en kvinnojour, RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) eller RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, som är en organisation för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). Här arbetar människor som är vana att hantera den här sortens frågor. De tror på vad du säger och ifrågasätter inte dina upplevelser. Du kan vara anonym.

Akutmottagningen på södersjukhuset

Blir du våldtagen kan du även vända dig till Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Det är en specialistmottagning för våldtagna och de har öppet alla dagar dygnet runt.

Du behöver inte tänka att det måste ha förekommit våld, det räcker att det varit mot din vilja, under hot eller att du inte varit i tillstånd att ge ditt samtycke. Alla är självklart välkomna oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Myt att Sverige har en sträng sexualbrottslagstiftning

I Sveriges radio P3 intervjuades Advokat Stina Zakrisson, Advokat och fd JÄMO Claes Borgström, professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud samt Advokatsamfundets ordförande Ann Ramberg om fallet Julian Assange.Sveriges Radio P3, 2011

Vad räknas som sexualbrott?

När en person tvingar sig till en sexuell handling eller på något sätt utsätter ett barn under 15 år för en sexuell handling, har personen utfört en brottslig handling. Sexualbrott inkluderar bland annat brotten:

 • sexuellt utnyttjande
 • sexuellt ofredande
 • sexuellt övergrepp
 • våldtäkt
 • grov våldtäkt
 • våldtäkt mot barn
 • köp av sexuell tjänst
 • koppleri

En person som har sex med någon utan att den personen deltar av fri vilja kan enligt lagstiftningen från 2018 dömas för våldtäkt. Att ha samlag, eller något som kan likställas med det, med ett barn som är under 15 år eller utsätta barnet för någon slags kränkning räknas som våldtäkt mot barn.

Sexualbrott

Våldtäkt – ett av de allvarligaste sexualbrotten

Våldtäkt räknas som ett av de allvarligaste brotten inom sexualbrottslagstiftningen. Våldtäkt innebär att någon tvingas till samlag eller en handling som likställs med samlag. Tvång kan uppstå genom våld eller hot om våld men också till exempel genom betvignande genom sin kroppstyngd. Befinner sig en person i en utsatt situation genom drogpåverkan, sjukdom, sömn, skada, rädsla eller psykisk störning och utnyttjas sexuellt kan personen inte heller anses delta frivilligt.

Sexuellt övergrepp och sexuellt ofredande

Sexuellt övergrepp och sexuellt ofredande är olika nivåer av brott som innebär en sexuell handling men som inte är en våldtäkt. Sexuellt övergrepp är en sexuella handlingar mot en person som inte deltar frivilligt, medan sexuellt ofredande kan vara något en person gör för att väcka anstöt, som till exempel att blotta sig. Det behöver med andra ord inte innebära att en person rör någon annan, som är fallet i ett sexuellt övergrepp.

Koppleri och köp av sexuell tjänst

Brotten handlar om att någon har betalat för en sexuell tjänst. I Sverige är det förbjudet att köpa en sexuell tjänst, men inte att sälja den. Däremot är det förbjudet att utnyttja någon annan som säljer sexuella tjänster, det kallas koppleri. Många gånger är koppleri nära knutet till människohandel, som gör brottet koppleri än grövre.

Vad räknas som sexköp?

Vad som räknas som sexköp, eller köp av sexuell tjänst, regleras i Brottsbalken, 6 kap. 11 §. En tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning utgör grunden för detta brott. Trots avsaknaden av en konkret definition av begreppet ”sexuell förbindelse” i lagtexten eller tillhörande förarbeten, tolkas det vanligtvis som främst samlag eller annat sexuellt umgänge. Nakenposering anses vanligtvis inte in.

Med sex mot ersättning menas att en person får eller utlovas ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Ersättningen behöver inte alltid vara pengar utan det kan till exempel vara kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats.
Bestämmelsen innebär att det är straffbelagt att köpa tillfälliga sexuella förbindelser med ekonomisk ersättning, men inte att sälja dem.

Rättsprocessen vid sexualbrott

Upprätta anmälan

En anmälan om sexualbrott bör göras skriftligt till polisen. För att få stöd kan du redan innan du upprättar en anmälan ha kontaktat ett målsägandebiträde, och i anmälan skriva vilket biträde du önskar.

Du kan även få ett målsägandebiträde efter det att du gjort anmälan eller till och med kanske varit på något förhör. Det viktiga är att du tar kontakt med polisen och uppger att du önskar ett målsägandebiträde. Om du inte vet vem du önskar så kan du säga att du godtar den som tingsrätten utser. Tingsrätten kommer då att utse en jurist eller advokat som finns på deras listor som jobbar som målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet kan vara med under förhöret hos polisen och kan hjälpa till att förbereda dig inför det. Många upplever att förhör om sexualbrott är otroligt jobbiga och att ha någon som stöd kan vara en välbehövlig trygghet.

Anmäla sexualbrott i efterhand

För att anmäla ett sexualbrott i efterhand kan du kontakta polisen antingen genom att ringa 114 14 eller genom att göra en anmälan digitalt på polisens hemsida. Du kan även göra en anmälan genom att besöka en polisstation och anmäla brottet.

Det är aldrig för sent att anmäla, däremot behöver man hålla koll på brottets preskriptionstid. Preskriptionstid för brott är den tidsperiod inom vilken en person kan åtalas och dömas för ett brott. Preskriptionstiden varierar beroende på brottets allvarlighetsgrad, för våldtäkt är preskriptionstiden tio år och för vissa allvarliga brott såsom mord eller våldtäkt mot barn finns det ofta preskriptionstid alls. Vår advokatbyrå kan hjälpa dig med att förstå processen och ge dig stöd genom hela anmälningsprocessen.

Du har rätt till ett målsägandebiträde som kan stödja dig under processen, inklusive närvara vid förhör och företräda dig vid huvudförhandlingen. Vi på Familjerättsadvokaterna finns med vid din sida genom hela processen, från anmälan till eventuell rättegång, och vi ger dig det juridiska stöd du behöver.

Förundersökning av sexualbrott

Förundersökningen utförs av polisen och leds av en åklagare. Den syftar till att samla in bevis och få klarhet i om det går att väcka åtal. Vad som sker inom förundersökningen beror på vad åklagaren ger för direktiv till polisen, alltså vad åklagaren anser att polisen behöver göra för att utreda brottet. Det kan till exempel innbära att offret ska förhöras, att inhämta övervakningsfilmer och att förhöra vittnen. Åklagaren kan också bedöma att det finns tillräckligt mycket i utredningen för att den misstänkte ska höras och då kallas den in på förhör. Åklagaren kan också komma fram till att det inte finns tillräckligt mycket i utredning för att gå vidare och förhöra den misstänkte. Då kan åklagaren lägga ner förundersökningen. Om förundersökningen läggs ned kan du begära överprövning genom att skriva till överåklagaren.

Om åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevis så att det kan förväntas leda till en fällande dom, lämnas ärendet vidare för prövning i domstol. Domstolen kallar sedan till huvudförhandling, alltså en rättegång.

Rättegång vid sexualbrott

Om förundersökningen går till rättegång kommer ditt målsägandebiträde vara där för att hjälpa och stötta dig, bland annat kan målsägandebiträdet hjälpa dig att framställa ett skadeståndskrav. Under rättegången kommer du, eventuella vittnen och även den misstänkte förhöras. Efter att domen har meddelats har parterna tre veckor på sig att lämna in en eventuell överklagan.

Vi hjälper dig som utsatts

Familjerättsadvokaterna kan vara ditt målsägandebiträde under en rättsprocess rörande sexualbrott. Kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig igenom förhör, frågor och förhandlingar.

Behöver du advokat kunnig inom sexualbrott?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Ellinor Öhrn

  Ellinor Öhrn

  Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

  Ring eller maila