Skilsmässa

Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige enligt statistiska centralbyrån. Att gifta om sig blir också allt vanligare. I Sverige har antalet personer som väljer att gifta om sig en andra eller tredje gång, ökat under de ­senaste 15 åren. För vissa par uppstår inga meningsskiljaktigheter efter separationen. I andra fall krävs hjälp med att reda ut såväl vad som ska gälla ekonomiskt som med de gemensamma barnen och kanske med den gemensamma bostaden. Kontakta oss om du behöver hjälp med juridiken i samband med skilsmässan.

Familjerättsadvokaterna

Mål om äktenskapsskillnad

Advokatbyrån bistår såväl sambo som make i de juridiska frågor som uppstår i samband med en separation. Skiljer sig gör man genom att ge in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Makar utan barn kan skilja sig omgående. Makar med hemmaboende barn (behöver inte vara bådas barn) har en betänketid mellan 6 månader och 1 år. Detsamma gäller om en av makarna begär betänketid. I mål om äktenskapskillnad kan en mängd frågor prövas. Bland annat frågan om kvarsittanderätt till bostad, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse bodelningsförrättare. Självfallet kan också frågor om vårdnad, boende och umgänge om gemensamma barn prövas i samma mål.

Det är svårt att få använda rättsskyddet i hemförsäkringen i denna typ av mål. Det kan däremot finnas möjlighet till statlig rättshjälp om du har svårt att ekonomiskt klara av en rättstvist som är nödvändig. I mål som rör barn brukar det anses angeläget att part kan beviljas rätthjälp om parten saknar egna medel att mäkta med tvisten. Kontakta oss, vi är specialiserade inom familjejuridik och hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.

Behöver du hjälp med Skilsmässa?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

Stina Zakrisson

Advokat & grundare

Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.

Ring eller maila