Skip to main content

Vi säkerställer brottsoffers rättigheter

Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att företräda brottsoffer inom brottmål i Stockholm. Vi erbjuder skräddarsydd juridisk hjälp och engagerar oss för att säkerställa brottsoffrens rättigheter. Våra erfarna jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden för att stödja personer som har drabbats av brott.

Målsägandebiträde i brottmål

Inom brottmål är Familjerättsadvokaterna inriktad på att företräda brottsoffer. Vi är experter på skadestånd i brottmål och engagerade i brottsoffers rättigheter. Våra jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål för personer som har utsatts för brott.

Polisanmäla brott

Har du utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt anmäla detta till polisen.

Polisanmälan

Rättsprocessen

Så snart polisen får kännedom om att ett brott kan ha begåtts är de skyldiga att upprätta en anmälan och inleda förundersökning.

Rättsprocessen

Brottsofferstöd

Polis och rättsväsende ska agera kraftfullt för att den som har begått brott ska lagföras och brottsoffret få upprättelse.

Stöd för brottsoffer

Skadestånd i brottmål

Brottsoffer har rätt till skadestånd som täcker alla skador som brottet har orsakat.

Skadestånd

Prioriteringsfrågor och brist på experter inom sexualbrott - en del i förklaringen till polisens statistik avseende uppklarade våldtäkter.

Advokat Stina Zakrisson kommenterar våldtäktsutredningar i Sveriges radio P4Stina Zakrisson, juli 2015

Brottsoffrets egen jurist

Den som har utsatts för brott kallas i rättsprocessen för målsägande. Som målsägande i brottmål har man i regel rätt till ett en egen advokat som bekostas av staten, ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att verka för ditt bästa, bevaka dina rättigheter i målet och finnas till hands under en rättegång. Många gånger har du som brottsdrabbad rätt till skadestånd som en följd av brottet, målsägandebiträdet för också din skadeståndstalan i målet. Som brottsoffer kan du få hjälp av ett målsägandebiträde när du har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet. Målsägandebiträdet är ditt juridiska stöd under förundersökning och rättegång. Du kan välja advokat själv och du har rätt att få den du begär, förutsatt att advokaten vill åta sig uppdraget. Om du inte har önskemål om någon specifik advokat utser domstolen någon åt dig. Kontakta oss om du har utsatts för brott.

Kostnadsfri hjälp

Våra jurister anlitas som målsägandebiträde genom ordinära förordnanden från domstolarna och på begäran av den person som polisanmäler att den har utsatts för brott. När det gäller brott mot barn under 18 år förordnas någon av våra advokater eller jurister istället som särskild företrädare om en närstående till barnet misstänks för brott. Det är viktigt för utredningen att få ett målsägandebiträde så tidigt som möjligt. Meddela polisen omgående när du anmäler brottet att du vill ha ett målsägandebiträde, eller kontakta oss så hjälper vi dig att ansöka. Det kostar ingenting att få denna hjälp som brottsoffer – advokaten bekostas av staten, och eventuellt senare av gärningspersonen om denna döms för brottet.

Rätt till egen advokat som brottsoffer? Så säger lagen:

1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen. Lag (2012:660).

Behöver du hjälp med brottmål?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila