Skip to main content

Verkställighet av dom

Verkställighet av dom enligt föräldrabalken är de insatser som tas till för att ett beslut rörande barns umgänge, vårdnad, boende eller överlämnade efterföljs. Verkställighet används för att tvinga föräldrar att följa det beslut, avtal eller den dom som tingsrätten kommit fram till, om det inte görs självmant.

För att beslut i vårdnadstvist efterföljs

När föräldrar inte kommer överens om hur barns vårdnad, boende och umgänge ska hanteras kan det avgöras i en vårdnadstvist i domstol. Följer en förälder inte ett beslut kring umgänge, som har tagits i domstol eller som har tillkommit genom avtal som godkänts av socialnämnden, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av beslutet.

Ansöka om verkställighet av umgänge

Ansökan om verkställighet av dom lämnas in till tingsrätten i barnets bostadsort. Det är en ansökan som behandlas skyndsamt hos domstolen och ambitionen är att ett beslut ska kunna fattas inom några veckor, dock beroende på tingsrättens handläggningstid.

För att starta en process om verkställighet kan du som förälder skicka in en skriftlig ansökan om verkställighet av umgänge till tingsrätten. I ansökan ska du tydligt ta upp vad det är du ansöker om, bevisen för det, den tidigare domen samt personuppgifter för dig och barnet.

Viktigt att komma ihåg är att en process om verkställighet endast kan starta om domen har vunnit laga kraft, alltså om beslutet inte längre kan överklagas, eller om domstolen har bestämt att beslutet ska gälla omedelbart.

En viktig aspekt som skiljer sig mot en vårdnadstvist är att det gäller andra regler om ansvar för rättegångskostnader. Prata med ditt ombud om detta.

Verkställighet av dom umgänge

Vad händer efter ansökan om verkställighet?

Frivillig verkställighet av umgänge

När ansökan har mottagits av tingsrätten kommer man först och främst att försöka få beslutet genomfört på frivillig väg. Det första som händer är därför att en medlare utses. Medlaren ska ha kompetens och kunskap om barn och familjerelationer, det kan till exempel vara en terapeut, advokat eller psykolog som får uppdraget.

Verkställigheten ska inte dra ut på tiden och medlaren får vanligtvis bara några veckor på sig att försöka få föräldrarna att samarbeta. Ibland ges dispens och tiden förlängs om det verkar som att en överenskommelse är nära.

Tvång om verkställighet av umgänge

Misslyckas försöken med att få föräldrarna att samarbeta frivilligt kommer tvångsåtgärder att sättas in mot föräldern som inte följer beslutet kring umgänge. Vanligtvis brukar föräldern få vite, som betalas till staten, om barnet inte lämnas över enligt domstolens beslut.

Fortsätter föräldern att motsätta sig beslutet och umgänget för den andra föräldern, kan det gå så långt att barnet hämtas med polis. Det ska då göras på ett sätt som är så skonsamt för barnet som möjligt. Poliseskort från en förälder till en annan är dock ovanligt.

Vi hjälper dig med allt som rör barns vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsadvokaterna är som namnet antyder specialiserade på allt som rör familjerätt. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kan verkställighet öppna vårdnadstvisten igen?

Verkställigheten ska inte påverka beslutet som tagits i vårdnadstvisten, det är ett beslut som redan är fattat. Men i alla beslut som rör barn, ska barnets bästa tas i beaktande. I ett ärende om verkställighet utgår domstolen från att barnets bästa har varit i fokus för den tidigare domen och att man i och med beslutet om umgänge har barnets bästa i åtanke. Domstolen måste dock alltid väga in eventuella risker för att barnet ska fara illa om verkställan om umgänge genomförs. I vissa fall kan också omständigheterna runt barnet och föräldrarna ha förändrats sedan beslutet om umgänge togs, till exempel kan en förälder ha begått kriminella handlingar eller börjat missbruka. Det betyder att domstolen i vissa lägen kan vägra verkställighet.

Hjälp med att begära verkställighet av dom för umgänge

Familjerättsadvokaterna hjälper dig som förälder, både i vårdnadstvister och i ärenden om verkställighet av umgänge. Vi har lång erfarenhet av familjerätt och vårdnadsfrågor, och du kan känna dig trygg med att vi kan processen och hjälper dig under varje steg.

Verkställighet umgänge barn

Läs mer om vårdnad av barn

Vi får många frågor som rör barn, därför har vi samlat information om vårdnadstvister, ensam vårdnad, boende och umgänge samt underhåll. Vi har även skrivit svar på några av de vanligaste frågorna för att du ska kunna hitta informationen du söker.

Vanliga frågor och svar om barns boende och umgänge.

Relaterade ämnen

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsbidrag

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Boende och umgänge

Faderskap

Behöver du hjälp med
juridiska frågor kring faderskap?

Faderskap

Behöver du en jurist som är expert på frågor som rör barn?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.