Skip to main content

Hur fastställs faderskap?

När barnet föds inom äktenskap presumeras maken vara barnets far. Om föräldrarna inte är gifta vid födseln ska faderskapet fastställas genom erkännande eller genom dom. Om ”fel” man har fastställts som far till barnet, t ex genom faderskapspresumtionen, kan detta upphävas genom dom. För att häva faderskapet krävs att det är utrett att modern vid konceptionstiden haft samlag med annan än maken; samt att det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet har avlats av den andre mannen.

Familjerättsadvokaterna

Fastställande av faderskap

Om mamman inte uppger vem som är far när barnet föds startas i regel en utredning om faderskapet. En man som tror sig vara far kan också vända sig till socialnämnden och initiera en sådan utredning. Socialnämndens utredningsskyldighet gäller tills barnet fyllt 18 år. Vanligen används rättsgenetiska undersökningar, främst DNA-baserad analys genom att ta munskrap från mamman, barnet och den potentiella pappan.

En påbörjad utredning läggs ner när det är omöjligt att få fram nödvändiga upplysningar för att kunna göra en bedömning av faderskapsfrågan eller då det framstår som utsiktslöst att få faderskapet fastställt. Utredningen kan också komma att läggas ner om det kan antas att den fortsatta utredningen kan vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. Utredningen är då nedlagd tillsvidare och kan återupptas om det framkommer nya omständigheter.

I de fall att nya uppgifter kommer fram föreligger skyldighet för socialnämnden att återuppta utredningen. Socialnämnden har utredningsskyldighet om barnet är bosatt i Sverige och faderskapspresumtionen ifrågasätts. Familjerätten ska också inleda en faderskapsutredning när underrättelse inkommit från domstol att ett faderskap har blivit hävt. Om du behöver rådgivning i frågor om faderskap till barn, kontakta advokatbyrån så hjälper vid dig.

Behöver du hjälp med faderskap?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila