Skip to main content

Vad är umgängesförälder?

Umgängesförälder är den förälder som inte har barnet boende hos sig under största delen av tiden. Det finns inga regler kring hur kort eller lång tid som barnet ska bo hos respektive förälder för att umgängesförälder respektive boendeförälder ska användas. Den som barnet bor hos mest är boendeförälder och den andra är umgängesförälder. Bor barnet växelvis lika mycket hos båda föräldrarna används inte begreppen boendeförälder och umgängesförälder.

Det spelar ingen roll om någon av föräldrarna har ensam vårdnad eller om föräldrarna har gemensam vårdnad. Begreppen umgängesförälder och boendeförälder används i båda fallen.

Vad betyder umgänge?

Umgänge är den tid som barnet spenderar med respektive förälder. Ett barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna, även om det bara är den ena föräldern som har vårdnaden.

Umgängesförälderns skyldigheter

Huvudregeln i Sverige är att barn har rätt att ha en nära kontakt med båda sina föräldrar. Det går dock inte att tvinga en förälder till att umgås med sitt barn. Men ett barn kan självklart påverkas negativt i form av besvikelse och saknad om en förälder väljer att inte träffa barnet. Har ett umgänge fastställts av en domstol eller i ett umgängesavtal har umgängesföräldern en skyldighet att uppfylla det som har bestämts mellan föräldrarna eller i domstol.

Umgängesföräldern har också en skyldighet att betala underhållsbidrag till boendeföräldern eftersom kostnaderna för barnet ska delas lika mellan föräldrarna, om de har liknande ekonomisk situation.

Umgängesförälders rättigheter

När föräldrarna har gemensam vårdnad har umgängesföräldern rätt att få ta del av information som rör barnet och vara delaktig i stora beslut som rör barnet. Barnet har även rätt att träffa föräldern enligt överenskommelse mellan föräldrarna eller enligt beslut från domstol.

Juridisk hjälp kring barns vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsadvokaterna är experter på juridik som rör barn. Är ni i en process kring umgänge och vårdnad kan vi hjälpa er. Kontakta oss för att få hjälp från en erfaren advokat.

Umgängesförälder

Hämtning och lämning umgängesförälder

Det kan uppstå diskussioner kring hur hämtning och lämning ska fungera när ett barn ska träffa och umgås med umgängesföräldern. Som huvudregel är det umgängesföräldern som ansvarar för hämtning och lämning av barnet samt den som står för eventuella kostnader som det innebär. Om hämtning och lämning medför stora kostnader kan boendeföräldern dock åläggas att bidra till att barn och umgängesförälder kan ses. Det ingår i att verka för att barnet ska ha en god relation till båda sina föräldrar.

Regler för umgängesförälder

Det finns inga speciella regler som bara gäller en umgängesförälder så länge föräldrarna har gemensam vårdnad. När barnet är hos respektive förälder är det den personen som har ansvar för barnet och som ska se till att barnet får det den behöver för att ha en trygg tillvaro. Det betyder att umgängesföräldern har rätt att bestämma hur barnet och förälderns tid tillsammans ska utformas och föräldern har rätt att ta beslut som rör barnet under den tiden. Dock krävs att båda föräldrarna är överens när det kommer till stora beslut, som om ett umgänge ska förläggas utomlands i och med en semester eller liknande. En umgängesförälder kan med andra ord inte själv bestämma sig för att åka utomlands med barnet.

Vanliga frågor rörande umgängesförälder

När och hur mycket har en umgängesförälder rätt att träffa sitt barn?

Det finns ingen entydig regel som bestämmer hur umgänget med barn ska se ut. Allt utgår från barnets bästa och barnets rätt att ha en god relation med båda sina föräldrar. Det finns heller inga regler kring när en umgängesförälder ska få träffa sitt barn. Situationen som respektive förälder är i spelar in, barnets bästa spelar stor roll och även föräldrarnas förmåga att samarbeta.

Vad händer om boendeförälder och umgängesförälder inte är överens?

Kan föräldrarna inte komma överens kring hur barnets tid ska fördelas kan ni ta hjälp av familjerätten i kommunen för att skriva ett umgängesavtal, som sedan fungerar som reglerna för umgänge med barnet. Kan föräldrarna inte enas om ett umgängesavtal kan umgänget även fastställas i en domstol.

Har en umgängesförälder skyldighet att betala underhåll till boendeföräldern?

Ja, den förälder som barnet bor minst hos ska bidra till de kostnader som ett barn innebär. Underhållet är dock beroende av föräldrarnas olika ekonomiska situationer och förutsättningar samt barnets ålder.

Umgängesförälders skyldigheter

Umgängesförälders resor till eller med barn – vad finns det för regler kring det?

En umgängesförälder kan ha långa resor inför umgänge med barnet. Dessa ska båda föräldrarna enligt föräldrabalken hjälpas åt att betala för efter deras förmåga, även om det största ansvaret ligger på umgängesföräldern. Umgängesförälderns resor med barn på till exempel semestern bör stämmas av med den andra föräldern.

Får umgängesförälder flytta?

Det finns inget som stoppar en umgängesförälder att flytta. Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna godkänna att barnet flyttar, men en umgängesförälder kan flytta fritt på egen hand.

Umgänge med sitt barn efter separation

Familjerättsadvokaterna har hjälpt många föräldrar, barn och familjer i juridiska frågor. Vi har samlat den kunskap vi besitter inom området familjerätt och svarat på de vanligaste frågorna. Du hittar information om hur en vårdnadstvist går till, hur underhållsbidrag fungerar och svaren på vanliga frågor inom boende och umgänge på vår hemsida.

Relaterade ämnen

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsbidrag

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Boende och umgänge

Faderskap

Behöver du hjälp med
juridiska frågor kring faderskap?

Faderskap

Behöver du en advokat som är expert på frågor som rör barn?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.