Skip to main content

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG 2024:1

ADVOKATBYRÅN FAMILJERÄTTSADVOKATERNA SVERIGE AB

Post och besöksadress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm. Telefon: 08-420 69 560, Telefax: 010-150 34 04, E-post: info@familjerattsadvokaterna.se, Webb: www.familjerattsadvokaterna.se

Denna handling innehåller våra allmänna villkor för erhållet uppdrag och viktig information om uppdraget, dess villkor och hur vi arbetar på advokatbyrån.

 

Allmänt om uppdraget

Mellan klienten och Advokatbyrån Familjerättsadvokaterna Sverige AB (i fortsättningen enbart byrån) gäller nedan villkor. Vi handlägger uppdrag i enlighet med gällande lag och God Advokatsed. Klient som anlitar oss förbinder sig att tillhandahålla information och underlag relaterad till ärendet oavsett om klienten anser informationen relevant eller ej. Vi lämnar rådgivning utifrån den information och det underlag som erhållits. Lämnad rådgivning är endast avsedd för det uppdrag som den har lämnats i. Klienten är medveten om att byrån vanligtvis måste erhålla en fullmakt för att kunna utföra sitt uppdrag.

 

Identifiering av klienter

Advokatbyrån måste för vissa uppdrag inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om våra klienters identitet. Därför kan vi komma att be Er att förse oss med identitetshandlingar avseende Er och/eller varje annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget.

 

Uppdragets utförande

Uppdrag anses lämnade till advokatbyrån och inte till en specifik jurist, utom vid särskilt förordnande från domstol. Även vid särskilt förordnande kan substitution ske för uppdragets fullgörelse. Då klient anlitar byrån att företräda denne i visst ärende har klient gett oss befogenhet att, såvida vi inte erhållit skriftligt meddelande om annat, vidta de åtgärder som vi anser erforderliga i ärendet. Uppdraget omfattar endast vad som följer av uppdragsbeskrivning och fullmakt. Skattekonsultationer, eller dithörande ansvar, ingår aldrig i ett uppdrag såvida vi inte särskilt och skriftligt meddelat klienten att vi åtar oss det i ett specifikt fall. Vi tillhandahåller heller inte, utan att vi särskilt och skriftligen åtagit oss det, rådgivning utifrån annan lagstiftning eller jurisdiktion än den svenska. Uppdraget kan när som helst avlutas genom skriftlig begäran från klienten. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller skyldighet att frånträda ett uppdrag. Vi förbehåller oss alltid rätten att frånträda ett uppdrag om betalning för förfallen faktura inte erlagts. Oavsett av vilket skäl ett uppdrag avslutas eller avbryts är klienten förpliktigad att erlägga betalning för tjänster som utförts samt för de kostnader som uppkommit innan dess att uppdraget upphörde.

 

Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter som är involverade i ett uppdrag på flera olika sätt exempelvis via internet och e-post. Dessa effektiva kommunikationssätt innebär risker för vilka byrån inte har något ansvar. Om klienten föredrar att inte kommunicera via internet eller e-post bör klienten meddela oss detta omgående. Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon. Det händer även att utgående e-post från byrån hamnar i klienters skräppost. Vi uppmanar därför våra klienter att även hålla utkik i denna för det fall väntad e-post inte mottagits.

 

Arvode m.m.

Debitering och betalning kan ske på olika sätt mot bakgrund av de riktlinjer som följer av lag och god advokatsed.  Arvodet styrs av en mängd olika faktorer såsom ärendets art och omfattning och hur komplicerat ärendet är. Som ett riktmärke är timtaxan på vår advokatbyrå från 2 650 kr inkl. moms/h för de flesta ärenden. För tidspillan gäller 2 250 kr inkl. moms/h. Vi debiterar normalt vårt arvode löpande. Eventuella särskilda överenskommelser beträffande pris, såsom behov av fast eller ungefärligt pris, måste fastställas i skrift innan uppdraget inleds för att äga giltighet. Vi fakturerar antingen då uppdraget slutförts, eller genom del- eller a contofakturering under den tid uppdraget pågår. I normala fall kommer byrån att begära förskott innan ärendet påbörjas eller under ärendets gång. Förskott kommer att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala arvodet kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Betalas inte begärt förskott in får byrån upphöra med vidare arbete för klienten eller frånträda uppdraget. Normalt sett betalar Advokatbyrån begränsade utgifter för klientens räkning och debiterar dem i efterskott. Advokatbyrån kan dock komma att be om förskott för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan för klientens betalning.

Om klienten har en hemförsäkring med rättsskydd kan klienten under vissa förutsättningar få ersättning ur försäkringen för rättegångskostnader. Försäkringsersättningen täcker sällan alla kostnader, utan rätten till ersättning genom försäkringen är begränsad på olika sätt genom självrisk och takbelopp. En vanlig självrisk i rättsskyddsärenden är 20-25 %. För fullständig information krävs att klienten tar del av sitt försäkringsbolags villkor. Advokatbyrån har alltid rätt till arvode och annan ersättning av klienten för uppdraget enligt vanliga principer, utan hinder av att rättsskydd eller motsvarande utnyttjas. Många försäkringsbolag ersätter endast enligt timkostnadsnormen för statlig rättshjälp, byråns standardtaxa är högre och klienten står för överskjutande kostnad. Advokatbyrån fakturerar ersättning för uppdraget löpande även då rättsskydd utnyttjas.

Saknar klienten rättsskyddsförsäkring som kan tas i anspråk för tvisten kan i vissa fall allmän rättshjälp sökas instället. Allmän rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motpartens kostnader. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Advokatbyrån har i dessa fall rätt att löpande debitera klienten ett belopp som uppskattningsvis motsvarar klientens rättshjälpsavgift. En förutsättning för att beviljas allmän rättshjälp är att byrån lämnar minst en rådgivningstimme. Denna tid får klienten som regel bekosta själv (i vissa undantagsfall kan det beviljas nedsättning av rådgivningsavgiften).

Om klienten vill utnyttja rättsskydd eller rättshjälp i sitt ärende ska klienten meddela oss detta i samband med att uppdraget lämnas till oss. Vi hjälper till med eventuell ansökan.

 

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Advokatbyrån genererar för klientens räkning tillhör Advokatbyrån. Om inte annat specifikt har avtalats får inte något dokument som genererats av Advokatbyrån ges allmän spridning. Klienten har rätt att använda resultatet enbart för de ändamål för vilket det tillhandahållits.

 

Bevarande av handlingar

Under den tid som ett uppdrag pågår lagrar Advokatbyrån dokument och arbetsresultat som byrån, klienten eller tredje man tagit fram. Denna lagring kan komma att ske elektroniskt. När ett uppdrag slutförts kommer byrån att bevara eller hos tredje man lagra relevanta dokument och relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag i pappersform och/eller i elektronisk form under den tid som byrån anser vara lämpligt och/eller i enlighet med lag eller god advokatsed för den särskilda typen av uppdrag. Om originalhandlingar återsänds till klienten när ett uppdrag avslutats har Advokatbyrån rätt att behålla kopior av dessa dokument för eget arkiv.

 

Ansvar

Advokatbyråns ansvar för skada omfattar inte utebliven produktion eller vinst eller annan indirekt förlust eller skada och ska inte i något fall överstiga vid skadetillfället utfallande försäkringsbelopp enligt den ansvarförsäkring som Advokatbyrån innehar.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Familjerättsadvokaterna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

 

Klient är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatbyrån men utan att det sker kan byrån inte åta sig uppdrag då byrån inte kan genomföra de jävs- och penningtvättskontroller som Advokatbyrån är skyldiga att genomföra enligt lag och god advokatsed. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och dess följdlagstiftning samt sekretessbestämmelser.

 

Advokatbyrån behandlar relevanta personuppgifter för att utföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata Advokatbyråns huvudmans intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av fullgörande av ingånget avtal, fullgörande av en rättslig förpliktelse, i syfte att utföra uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse eller på grundval av personuppgiftlämnarens samtycke. Klient som anlitar Advokatbyrån samtycker genom ingående av avtal till att byrån lagrar och behandlar personuppgifter och information relaterad till ärendet.

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Advokatbyråns berättigade intresse att utveckla Advokatbyråns verksamhet och kommunikation med kontakter.

 

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i fall då (i) det är särskilt överenskommet mellan klient som personuppgiftslämnare och Advokatbyrån, (ii) då det inom ramen för visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att Advokatbyrån ska fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för de fall Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för byråns räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstol, myndighet, motpart och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

 

När ett uppdrag slutförts kommer Advokatbyrån att bevara eller hos tredje man lagra relevanta personuppgifter, i enlighet med den skyldighet som åligger Advokatbyrån enligt lag samt Vägledande regler för god advokatsed, under den tid som Advokatbyrån anser vara lämpligt med beaktande av ärendets art och natur.

 

Klient har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör klienten. Advokatbyrån kommer på klients begäran eller eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Klient har vidare rätt att begära att dennes uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Klient har också rätt att få del av dennes personuppgifter i pappersform och/eller i elektronisk form. Om klient är missnöjd med byråns behandling kan hen lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är relevant tillsynsmyndighet Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Klienten kan också vända sig till den tillsynsmyndigheten där en bor eller arbetar.

 

Personuppgiftsansvarig är Familjerättsadvokaterna Sverige AB,

Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

tel: 08 420 69 560,

www.familjerattsadvokaterna.se, info@familjerattsadvokaterna.se

 

Tillämplig lag/forum

Uppdraget är underkastat svensk rätt. Sverige har genomfört EU-direktiv om tvistlösning genom lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Tvister i anledning av uppdrag kan därför i vissa fall prövas i Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, alternativt ska tvist hänskjutas till avgörande av svensk domstol, forum ska då vara Stockholms tingsrätt. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Post: Box 27321, 102 54 Stockholm Webb: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

 

Övrigt

Dessa villkor kan komma att ändras av byrån från tid till annan och gäller när den ändrade versionen delgetts klienten. Kopia på den senaste versionen av dessa villkor ska på klientens begäran sändas till klienten. Advokatbyrån vill säkerställa att klienten är nöjd med byråns tjänster och att dessa uppfyller klientens krav och förväntningar. Vi är därför alltid tacksamma för eventuella synpunkter.

 

Öppettider

Advokatbyrån har normalt öppet vardagar mellan 08.00 och 17.00, med lunchstängt 12.00-13.00.

Villkoren uppdaterades 2024-01-18 och ersätter version 2023-1