Skip to main content

Skadestånd för brottsoffer

Brottsoffer har rätt till skadestånd som täcker alla skador som brottet har orsakat. Det innebär att man har man rätt till ersättning för fysiska, känslomässiga, psykiska och alla andra skador som man kan ha lidit som en konsekvens av det brott man har utsatts för. Skadeståndet består av ersättning för kostnader, ersättning för sveda och värk, samt ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet inneburit. Ersättningsgilla skador kan vara utlägg för resor, kostnader för läkarvård och/eller samtalsterapi, inkomstförlust och bestående skador.

I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta brottsoffret genom att betala skadestånd. Om gärningsmannen är okänd/inte kan betala finns det ibland möjlighet för brottsoffret att få ut skadeståndet i form av försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag alternativt genom brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

På Familjerättsadvokaterna är vi särskilt inriktade på att företräda brottsoffer i brottmål och vi är experter på skadestånd till brottsoffer. Vi hjälper dig med skadeståndsanspråket och för din skadeståndstalan i rätten. Kontakta oss om du är eller har varit utsatt för brott mot din person. Du kan läsa mer om kränkningsersättning till brottsoffer på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Behöver du hjälp med skadestånd i brottmål?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila