Skip to main content

Stöd och hjälp för brottsoffer i brottmål

Har du utsatts för brott finns det hjälp att få. Polis och rättsväsende ska agera kraftfullt för att den som har begått brott ska lagföras och brottsoffret få upprättelse. Rättegången ska vara rättvis. Brottsoffer ska i en rättsprocess behandlas med respekt under såväl förundersökning som rättegång. Brottsoffer har rätt till skydd för sin integritet och ska slippa kränkande och irrelevanta frågor under polisförhör och rättegång. Detta är något som målsägandebiträdet kan bevaka. Advokaten kan ingripa vid för tuffa utfrågningar av målsäganden eller om försvaret försöker ta upp irrelevanta fakta (t.ex. tidigare sexuell historik om det är fråga om sexualbrott). Den som polisanmäler sexuella övergrepp har alltid rätt få ett målsägandebiträde, en egen advokat som bevakar målsägandens intressen under förundersökning och rättegång, precis som försvarsadvokaten bevakar den misstänktes rätt.

Familjerättsadvokaterna

Brottsofferstöd – Utsatt för brott?

Advokatbyrån hjälper dig med allt juridiskt som har med brottet att göra – vi kan bland annat utreda skyddsbehov, ansöka om kontaktförbud, överklaga avslag på kontaktförbud och driva skadeståndstalan i anledning av brott. Vad gäller insatser utanför själva rättsprocessen förmedlar vi gärna rätt kontakter och informerar om möjligheterna till annan hjälp. Utanför rättsprocessen finns hjälp att få i rent kurativt syfte genom rätt psykologiskt stöd, såväl som praktisk hjälp efter ett brott. Det finns flera funktioner i samhället som har skyldighet att samverka för att se till att brottsoffer får det stöd som krävs. Socialnämnden har ansvar för att genom tillämpning av socialtjänstlagen vid behov sätta in insatser för brottsoffer och deras närstående. Särskilt behov av stöd kan behövas för barn och vuxna som lever med skyddad identitet. Vi kan vara behjälpliga med att förmedla kontakt med erfarna krispsykologer och terapeuter såväl som med samtalsgrupper för vuxna, ungdomar eller barn. Kontakta oss om du har utsatts för brott och är i behov av advokat.

Läs mer om ersättning för brottsoffer på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Hitta myndigheter och organisationer som erbjuder hjälp till brottsdrabbade.

Behöver du hjälp med brottsofferstöd?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila