Skip to main content

Vård enligt LVM – ett stort steg

LVM handlar om vård av missbrukare, mot vuxna personers vilja. Det är ett stort steg att ta – att gå emot en individs rätt att bestämma över sitt eget liv – därför krävs det en hel del för att en person ska anses behöva vårdas enligt LVM.

LVM – lagen om vård av missbrukare

Vård enligt LVM kan bli aktuellt om personen i fråga:

 • Behöver vård för att bryta ett långvarigt missbruk av alkohol, läkemedel eller narkotika och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt och;
 • Riskerar att skada sig själv eller en närstående allvarligt.
 • Utsätter sig själv för allvarlig fara.
 • Riskerar att förstöra sitt liv.
 • Vägrar att frivilligt vårdas för sitt missbruk.

Vad innebär vård och omhändertagande enligt LVM?

En person som mot sin vilja vårdas för ett missbruk påbörjar vården på ett behandlingshem, ett så kallat LVM-hem. LVM-hem drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och är låsta enheter. Personen bor på behandlingshemmet under max sex månader, i genomsnitt fyra månader, detta beror på att vården ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått. Målet med behandlingen är att bryta missbruket och få personen att vilja ta emot vård frivilligt.

Efter vård enligt LVM behöver personen i regel stöd under lång tid. Ofta fortsätter vården på ett öppet behandlingshem, i familjehem eller genom öppenvårdsprogram.

Hur anmäls någon till LVM?

Personer som stämmer in på punkterna ovan kan anmälas till socialnämnden, som utreder vård enligt LVM. Några instanser har anmälningsplikt, såsom myndigheter som kommer i kontakt med personer med missbruksproblematik. Om man däremot är anhörig eller privatperson så är det en orosanmälan till socialtjänsten man kan göra.

Utredning och beslut om LVM

Efter en anmälan utreder socialnämnden om personen i fråga är i behov av vård enligt LVM. Om resultatet av utredningen är att personen bör få tvångsvård kommer socialnämnden att lämna en ansökan till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten börjar med att utse ett biträde till personen i fråga. Biträdet bekostas av staten och ska ta tillvara på personens intressen. Biträdet är en biträdande jurist eller en advokat som för personens talan genom processen.

För att skapa sig en bild av ärendet håller förvaltningsrätten en muntlig förhandling där alla berörda parter får komma till tals, även personen som ärendet rör. Vanligtvis träffas alla på förvaltningsrätten, med undantag för om personen som ärendet rör redan är på ett behandlingshem och deltar via länk därifrån. Informationen som delas under den muntliga förhandlingen ligger tillsammans med underlaget från socialnämnden till grund för vad förvaltningsrätten beslutar.

Personen kan till exempel redan vara på ett behandlingshem och det är så att socialnämnden beslutat att omedelbart omhänderta personen vilket kan ske om situationen är sådan att ett beslut om vård från förvaltningsrätten inte kan avvaktas.

Vården inom LVM

Vården på ett LVM-hem inleds med en inskrivningsintervju där personens behandlingsbehov kartläggs tillsammans med dennes styrkor och svårigheter. Personens liv utifrån psykiska, sociala och medicinska förhållanden kartläggs samt skadligt bruk och beroenden, och om personen har en kriminell historia som behöver hanteras under vårdtiden.

Baserat på intervjun läggs en individuell behandlingsplan upp, med mål och delmål som ska följas upp.

Metoder inom vården på ett LVM-hem inkluderar Acceptance Commitment Therapy (ACT), Motiverande samtal (MI), Ett Självständigt Liv (ESL) och Återfallsprevention (ÅP). Återkommande under personens tid på LVM-hemmet är gruppsamtal och personligt stöd samt att personen deltar i dagliga aktiviteter.

LVM omedelbart omhändertagande

Mål med LVM

Målet med att vårda någon enligt lagen om vård av missbrukare är så klart att personen ska kunna leva ett liv utan missbruk. Men ett långvarigt missbruk bryts inte på några få månader, det krävs att personen fortsätter arbeta mot målet även efter tiden på LVM-hemmet. Därför samarbetar LVM-hemmen med socialtjänsten som gjorde ansökan om tvångsvård och personens nätverk för att det ska finnas kvalificerade och långsiktiga insatser som hjälper personen efter tiden som tvångsvårdad.

Familjerättsadvokaterna hjälper till i frågor som rör LVM

Vi har erfarenhet av processer som rör LVM och agerar biträde i förvaltningsrätten. Kontakta oss om du har frågor rörande tvångsvård så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Behöver du advokat kunnig inom LVM?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Caroline Landberg

  Caroline Landberg

  Tvångsingripande innebär en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna. Vi hjälper dig i dessa processer.

  Ring eller maila