Skip to main content

Barn som brottsoffer får en advokat

När barn är brottsoffer och den som misstänks är en närstående till barnet, eller gift/sambo med denne, utses en advokat till Särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädarens uppgifter stämmer till stor del överens med målsägandebiträdets roll – att försvara och tillvarata barnets rätt som målsägande i rättsprocessen. Den särskilda företrädaren har dock mer långtgående rättigheter att agera när det är ett barn som är utsatt.

Den särskilda företrädaren kommer in i bilden då en eller båda föräldrarna inte kan förväntas agera i linje med vad som är bäst för barnet. Denna situation kan uppstå då en förälder är den som misstänks för att ha begått brott mot barnet. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar angående åtgärder under förundersökning och rättegång, såsom att lämna tillstånd till att barnet förhörs av polis på lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren kan lämna tillstånd till en läkarundersökning av barnet.

Det är domstol som fattar beslut om förordnande av särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren samarbetar i regel med skola och socialtjänst och ska på alla sätt ta hänsyn till barnets bästa vid överväganden om åtgärder under förundersökning och rättegång.

Anmälningsplikt vid brott mot barn

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller alla anställda på sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten är ideell verksamhet som inte bedrivs yrkesmässigt. Som exempel kan nämnas rådgivningsverksamheter inom Rädda Barnen, BRIS och dylika organ. Detta är kopplat till uppfattningen att denna typ av organisation bygger på ett ömsesidigt förtroende och att sådan verksamhet inte skulle fungera om de omfattats av anmälningsskyldigheten. De som vänder sig till sådana verksamheter för att få råd och stöd tar sannolikt ofta för givet att uppgifter som han eller hon lämnar inte förs vidare till olika myndigheter.

Våra advokater och jurister förordnas av domstolarna som särskild företrädare för barn i brottmål. Om du behöver polisanmäla brott mot barn kan du ange till polisen att du vill att någon av advokatbyråns jurister ska utses till företrädare för barnet så meddelar de domstolen.

Behöver du hjälp med brott mot barn?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila