Skip to main content

Umgängesrätt barn

Umgängesrätten utgår från ett barns rättighet att träffa eller ha kontakt med den förälder som barnet inte bor med. Umgänget kan se ut på olika sätt, det kan vara fysiska träffar eller kontakt över videosamtal eller telefon.

Barns boende och umgänge

Vem bestämmer var barnen ska bo? Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska man besluta gemensamt om viktiga frågor som rör barnet. Men vad händer när detta inte är möjligt? Vad händer om en förälder vill flytta med barnet till en annan stad? För att ändra barnets folkbokföring krävs i regel båda föräldrarnas underskrifter, förutsatt att båda är vårdnadshavare. En förälder som har ensam vårdnad beslutar själv om var barnet ska bo.

Barns boende och Umgängesrätt

Umgängesrätt när föräldrar inte är överens

Om vårdnadshavarna inte kommer överens kan Skatteverket i vissa fall starta en utredning och sedan folkbokföra barnet där verket finner att barnet har sin huvudsakliga dygnsvila. Om föräldrarna kommer överens kan man träffa ett avtal om var barnet ska bo, som socialnämnden får godkänna. Ett sådant avtal är lika verkställbart som en dom från domstol. Om avtal saknas eller om du upplever att avtalet inte (längre) är till barnets bästa krävs en dom från domstol för att få barnets boende reglerat.

Umgängesrätt – hur ofta?

Ett barns umgängesrätt med sin förälder kan se olika ut, det finns inget som säger exakt hur umgänget ska se ut eller hur ofta barn och föräldrar ska ha kontakt. Det kan handla om kontakt över telefon, träffar varannan helg eller då och då vid lov.

Får barn välja vilken förälder de vill bo hos?

Först när barnet blir myndigt får hen bestämma var hen vill bo. Dombeslut kring barns boende ska alltid utgå från barns bästa och tidigare domar har tagit hänsyn till barn i åldrarna runt nedre tonåren, vilket gör att man kan utgå från att viss hänsyn tas till barnets önskningar beroende på ålder och mognad.

Bo i olika kommuner med barn

Föräldrar kan bo i olika kommuner, så länge de är överens och så länge barnen är skrivna i en av kommunerna för att ha rätt till barnomsorg och liknande. En förälder med ensam vårdnad kan bestämma själv över var barnet ska bo.

När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?

Utöver när barn blir myndiga, finns det ingen lagstadgad åldersgräns för när barn får bestämma över sitt umgänge med sina föräldrar. Däremot finns det, precis som för boendet, domar, praxis, där domstolen tagit hänsyn till barn i nedre tonårens önskemål och låtit deras vilja påverka domstolens beslut.

Umgängesrätt när barn inte vill

Umgängesrätten är till för barnet och ska alltid utgå från barnets bästa. Om barnet inte vill träffa eller ha kontakt med umgängesföräldern enligt den bestämda umgängesrätten, kan man som boendeförälder vända sig till tingsrätten för att se om beslutet kring umgänge kan ändras.

Umgängesrätt ålder – påverkar åldern umgängesrätten?

Alla barn har behov av stabilitet och kontinuitet när det gäller deras boende och umgänge. Behovet av stabilitet är större ju mindre barnen är och för små barn brukar därför förändringar i boende och umgänge inte rekommenderas.

Växelvis boende barn

Vid gemensam vårdnad kan barnen bo växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Växelvist boende är enligt forskning det som barn mår bäst av, vilket återspeglar sig i beslut som tas kring barnets boende. Växelvist boende innebär att barnet bor lika mycket hos vardera förälder. Vanligen bor barnet varannan vecka hos respektive förälder. Undantaget är växelvist boende när det kommer till små barn där byte sker med kortare intervaller. Detta eftersom små barn bedöms må bra av att träffa sina föräldrar oftare än större barn.

Barn som inte vill bo växelvis

När barn inte vill bo växelvis är det upp till föräldrarna att komma överens om hur barnets boende ska hanteras och planeras. Kan ni inte komma överens om det kan ni ta hjälp av er kommun.

Folkbokföra barn vid växelvis boende

Barn ska vara folkbokförda på den plats de spenderar flest antal nätter. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna, och har lika många nätter hos båda, brukar barnet bli folkbokfört på den ursprungliga bostadens adress, om en förälder bor kvar efter separation, eller hos den förälder som bor närmast barnets skola.

Boendeföräldrar

Boendeförälder

Om barnet bor mer hos en förälder räknas den föräldern som ”boendeförälder”. Den andra föräldern är ”umgängesförälder” i och med att barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos.

Boendeföräldern har rätt att fatta vissa beslut om barnet på egen hand, sådant som hör till det vardagliga livet. Större beslut ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Boendeföräldern har skyldighet att främja umgänget med den andra föräldern, och att lämna information som kan främja umgänget.

Om den gemensamma vårdnaden behöver upplösas, och ingen av vårdnadshavarna är uppenbart olämpliga, så har boendeföräldern ofta en fördel – detta på grund av att barnet redan bor med den föräldern och är van vid det. Om rätten upplöser den gemensamma vårdnaden är de mer benägna att välja boendeföräldern som ensam vårdnadshavare av två lämpliga föräldrar. Detta beror på den s.k. kontinuitetsprincipen – man vill ogärna ändra på förhållanden som barnet är van vid.

Kontinuitetsprincipen barn

Kontinuitetsprincipen när det handlar om barn går ut på att barn behöver stabilitet och kontinuitet i sitt liv. Stora beslut kring barnens behov ska därför ta hänsyn till barnets behov av trygghet och sammanhang.

Individuell bedömning

Rätten tar dock hänsyn till en mängd faktorer. Var har barnet andra anhöriga och sitt nätverk? Ska den nuvarande boendeföräldern flytta och därigenom barnet tvingas byta miljö ändå? Är det bättre för just det här barnet att istället flytta till umgängesföräldern? Varje mål ska bedömas individuellt utifrån just det barnets förutsättningar.

Umgängesförälder

Den förälder om barnet inte bor hos kallas umgängesförälder. Umgänget kan se olika ut beroende på den aktuella situationen. Det kan vara fråga om umgänge under lov och helger, eller ett mer omfattande umgänge som nästan är ett växelvis boende. Det kan också vara fråga om umgänge enstaka tillfällen per år, t ex om föräldrarna bor i olika länder.

Rätt till information och umgänge

Den som inte bor med barnet har rätt att få information av boendeföräldern om barnets liv och mående som kan främja umgänget. Umgängesföräldern har i regel skyldighet att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Vad gäller kostnader för umgängesresor så kan boendeföräldern åläggas att bidra till dessa. Båda ska medverka till ett umgänge som gynnar barnet.

Vi kan hjälpa dig att få umgängesrätt med ditt barn om du i dagsläget har svårt att komma överens med boendeföräldern. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom situationen och hur man bäst går vidare.

Umgängesrätt

Så arbetar vi på advokatbyrån

Advokatbyråns arbete vid tvister om barns boende och umgängesrätt med förälder

Vid ett inledande möte går vi igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut i dagsläget. Har ni haft ett växelvis boende som inte längre fungerar ? Har den andra vårdnadshavaren flyttat med barnet mot din vilja? Vill du inskränka nuvarande umgängesrätt? Är du en förälder som förvägras umgänge med ditt barn på felaktiga grunder, eller inte får träffa ditt barn så ofta som du önskar? Vi går igenom vad som har hänt i tvisten hittills, t.ex. om ni har haft samarbetssamtal eller om det är lämpligt att prova det. Har det förekommit specifika händelser som gör en förändring av nuvarande situation behövlig?

Vid mötet beskriver vi vilka åtgärder som är möjliga att vidta, och hur processen kan se ut beroende på hur tvisten utvecklar sig. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd för att du ska ha möjlighet att få din sak prövad, även om den andra föräldern inte delar din uppfattning om vad som är barnets bästa.

Behöver du hjälp med barns boende och umgänge?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila