Skip to main content

Interimistiskt beslut vårdnad om barn

Ett interimistiskt beslut om vårdnad är en tillfällig vårdnadsordning som kan beviljas av domstolen under pågående vårdnadsprocess. Det kan tillämpas när ett snabbt beslut behövs i enlighet med barnets bästa.

Domstolen utgår från vad som är till barnets bästa när de tar ställning till ett interimistiskt beslut om vårdnad. Domstolen gör sin bedömning bland annat baserat på om det finns risk för att barnet utsätts för våld, hot eller bortförande om inte vårdnaden ändras. En annan faktor som beaktas inför ett interimistiskt ställningstagande är huruvida vårdnadshavarna kan komma överens.

Hjälp från advokat för interimistiskt beslut

Interimistiskt beslut gäller till slutgiltig dom

Efter att ett interimistiskt beslut har fattats om vårdnad, kommer den tillfälliga vårdnadsordningen att gälla tills en slutlig dom fattas i vårdnadstvisten om inte omständigheterna ändras under processens gång.

Snabb lösning för att skydda barnet

Ett interimistiskt beslut möjliggör en snabb och tillfällig lösning för att skydda barnets intressen när det finns brådskande behov. Det ger också stabilitet och trygghet för barnet under pågående rättsliga processer gällande vårdnad, boende och umgänge.

Vad betyder interimistiskt?

Interimistiskt är ett juridiskt begrepp som innebär att något beslutas tillfälligt eller temporärt under pågående rättsliga processer. I en vårdnadstvist kan en interimistisk åtgärd vara ett tillfälligt beslut från domstolen där förhållandet mellan föräldrar och barn regleras under den pågående vårdnadstvisten. Dessa åtgärder är vanligtvis temporära och kan ändras eller omprövas när vårdnadstvisten fortskrider.

Interimistiskt beslut tingsrätten

Ett interimistiskt beslut från tingsrätten är ett tillfälligt rättsligt beslut som utfärdas under pågående rättslig process. Det syftar till att tillfälligt reglera en fråga tills en mer permanent lösning kan nås. Vanligtvis används interimistiska beslut när det finns ett akut behov av att hantera en situation innan en fullständig rättslig bedömning kan göras. Exempel på situationer där tingsrätten kan utfärda interimistiska beslut inkluderar vårdnadstvister, boendearrangemang för barn eller barns rätt till umgänge. Ett interimistiskt beslut från tingsrätten kan överklagas till hovrätten.

Interimistiskt beslut vårdnad
Interimistiskt beslut ensam vårdnad barn

Interimistisk ensam vårdnad

Interimistisk beslut om ensam vårdnad innebär att en förälder tillfälligt får ensam vårdnad om barnet under den tid som tvisten pågår.

Interimistisk ensam vårdnad kan beviljas om det finns omständigheter som kräver omedelbara beslut för att skydda barnet, exempelvis vid risk att barnets utsätts för våld, hot eller bortförande eller om det finns oro för att den andra föräldern inte kan ta hand om barnet på ett säkert sätt till följd av exempelvis missbruk.

Begäran till domstolen

För att ansöka om interimistisk ensam vårdnad måste man lämna in en begäran till domstolen. Det är vanligt att en jurist specialiserad på familjerätt hjälper till med att förbereda och lämna in ansökan för att säkerställa att alla relevanta faktorer beaktas.

Interimistisk ensam vårdnad är ett tillfälligt beslut och gäller endast under tiden vårdnadstvisten pågår. När tvisten är avgjord kommer en slutlig vårdnadsordning att fastställas, baserat på barnets bästa och de omständigheter som råder vid den tidpunkten.

Efter ett beslut om interimistisk ensam vårdnad beviljats kommer domstolen vanligtvis att inhämta en vårdnadsutredning och planera för en huvudförhandling efter vilken en slutlig dom kommer meddelas. Under denna tid kan föräldrarna fortsätta att förhandla eller medla för att själva försöka nå en samförståndslösning.

Interimistiskt beslut tid

Den tid det tar att få ett interimistiskt beslut i en vårdnadstvist kan vara olika för varje fall. Det beror på olika faktorer såsom domstolens belastning, komplexiteten i ärendet och eventuella ytterligare bevis som krävs. Dessutom kan parternas samarbetsvilja och eventuella överenskommelser också påverka hur snabbt interimistiska beslut kan nås. Generellt sett strävar domstolar efter att fatta interimistiska beslut så snabbt som möjligt för att hantera akuta situationer.

Ett interimistiskt beslut gäller fram tills att en slutlig dom fattas i vårdnadstvisten, om inte omständigheterna ändras under processens gång.

Interimistiskt beslut vårdnad – vad krävs?

För att få ett interimistiskt beslut om vårdnad krävs vanligtvis att en förälder ansöker hos domstolen och lägger fram relevanta argument och bevisning för att motivera behovet av ett tillfälligt beslut.

Interimistiskt beslut umgänge

Ett interimistiskt beslut om umgänge kan exempelvis fastställa specifika dagar och tider för umgänge tills en permanent lösning nås genom ett domstolsavgörande eller genom en samförståndslösning. Domstolen tar hänsyn till vad som är till barnets bästa inför ett interimistiskt beslut om umgänge. Domstolen kan även ta hänsyn till barnets åsikter, föräldrarnas förmåga att samarbeta, och andra relevanta omständigheter. Eftersom det interimistiska beslutet är tillfälligt kan det även ändras om omständigheterna förändras.

Interimistiskt beslut boende

Interimistiskt beslut om boende är en tillfällig åtgärd som beslutas om av domstol i familjerättsliga ärenden när föräldrar inte kan komma överens om var barnet ska bo under en pågående tvist. Ett interimistiskt beslut utfärdas av domstolen för att säkerställa barnets bästa i boendefrågan medan den huvudsakliga tvisten pågår. Dessa beslut är som nämnt tillfälliga och kan omprövas om omständigheterna förändras och i samband med att domstolen slutligen avgör boendefrågan. Det innebär att barnets boende kan komma att förändras under domstolsprocessens gång.

Så arbetar vi på advokatbyrån

Familjerättsadvokaternas arbete med barnrättsfrågor

Vi arbetar med alla typer av mål som rör barn, deras boende, umgänge och vårdnad. När vi tar oss an ett ärende börjar vi alltid med att gå igenom hur situationen ser ut idag. Vad är det som inte fungerar mellan vårdnadshavarna, finns det något som fungerar, är det något som kan anses vara akut utifrån barnets bästa? Vi hjälper dig som part i en vårdnadstvister och med interimistiska beslut.

Vi kan även hjälpa dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vilka åtgärder som kan och bör tas i varje steg genom processen i en vårdnadstvist.

Behöver du hjälp med ett interimistiskt beslut?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila