Vårdnadstvist

Gemensam vårdnad om barnen efter en separation är huvudregeln i svensk rätt. När makar skiljer sig fortsätter vårdnaden vara gemensam om inte parterna anger något annat. För många fungerar den gemensamma vårdnaden om barnen bra efter en skilsmässa. För andra fungerar det inte alls. Ibland kan det finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Det kan vara omöjligt med gemensam vårdnad för föräldrar som hamnar i ständiga konflikter om barnen. Kan vårdnadshavarna inte komma överens i viktiga frågor som rör barnet, t ex vad gäller skola, vård och var barnet ska bo kan det vara nödvändigt att en förälder ensam har vårdnaden om barnet. Det kan också vara omöjligt för vårdnadshavare att samarbeta om den ena föräldern är hotfull och har begått brott mot den andra föräldern. En vårdnadshavare kan förklaras uppenbart olämplig och därför förlora vårdnaden om barnet. Det kan röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga. Ett annat tecken på olämplighet är om en förälder inte förmår främja relation till den andra, utan saboterar umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Om du har hamnat i en vårdnadstvist och behöver advokat så kan vi hjälpa dig.

Familjerättsadvokaterna

Så arbetar vi på advokatbyrån med vårdnadstvister

Vid ett inledande möte går vi igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut i dagsläget. Har ni en gemensam vårdnad idag som inte fungerar? Har du blivit stämd angående vårdnaden av den andra föräldern? Eller är du en förälder som idag inte har del i vårdnaden och vill bli vårdnadshavare? Vi går igenom vad som har hänt i tvisten hittills, t ex om ni har haft samarbetssamtal eller om det är lämpligt att prova det. Har det förekommit specifika händelser som gör en förändring av nuvarande situation behövlig? I vissa fall kan akuta åtgärder krävas, t ex om du misstänker att barnet utsätts för övergrepp, eller om den andra föräldern mot din vilja har tagit med barnet utomlands. Om det inte är ett ärende som är akut ser processen vanligen ut ungefär så här efter mötet:

Kontakt med motparten

Oftast tar vi brevledes kontakt med den andra föräldern för att ta reda på dennes inställning. Eventuellt skaffar denne ett eget ombud. Tillsammans med den andra förälderns juridiska ombud försöker vi komma fram till en lösning på frivillig väg, om inte detta skulle strida mot barnets bästa. Om vi inte kan nå en samförståndslösning återstår att gå vidare till domstolen. Vi ger in en stämningsansökan till tingsrätten. I stämningsansökan redogör vi för dina yrkanden, t.ex. att du yrkar ensam vårdnad om barnen och grunderna till detta. Den andra föräldern ger in sitt svaromål till domstolen med sina egna yrkanden. Domstolen kallar sedan till muntlig förberedelse. Innan detta sammanträde hålls har tingsrätten i regel begärt ett yttrande från familjerätten.

Muntlig förberedelse i tingsrätten

Den muntliga förberedelsen är ett första sammanträde i rätten där domaren vill reda ut parternas yrkanden och grunder och planera för målets handläggning. Under den muntliga förberedelsen får båda parter via sina eventuella advokater möjlighet att föra fram de uppgifter och omständigheter som är relevanta för tingsrättens beslut. I vissa fall försöker domaren aktivt åstadkomma en överenskommelse mellan parterna. Om detta inte är möjligt eller önskvärt fattar tingsrätten ett tillfälligt, sk interimistiskt, beslut. Detta gäller tills dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller en förlikning nås.

Vårdnadsutredning

Om ingen överenskommelse kan träffas beslutar tingsrätten, efter samtycke från parterna, om en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Denna görs av Familjerätten, som brukar behöva ca 3-4 månader för att genomföra en fullständig utredning. När utredningen är klar får du och den andra föräldern se era delar av utredningen och eventuellt anmärka på sådant ni anser vara felaktigt. Utredningen ges sedan in till tingsrätten.

Huvudförhandling

Efter vårdnadsutredningen är det oftast dags för parternas advokater att ge in bevisuppgift till rätten. Bevisningen i vårdnadsmål kan bestå av vittnen, läkarutlåtanden, sociala myndigheters utredningar mm. Det är fri bevisföring i svenska domstolar och parterna kan i princip åberopa vilken bevisning som helst, så länge den är relevant i målet. Rätten gör en värdering av vilket värde ett visst bevis anses ha. Ett utomstående vittne, t ex skolpersonals uppgifter kanske värderas högre än uppgifter lämnade av en sambo till en av parterna. Under huvudförhandlingen gås all bevisning igenom, muntlig och skriftlig, inför rätten. Du och den andra föräldern hörs, liksom eventuella vittnen och sakkunniga. Rätten består oftast av en lagfaren domare, som är rättens ordförande och tre lekmannadomare, som kallas nämndemän. Rätten överlägger sedan och meddelar dom inom två-tre veckor.

Vårdnadstvist - Hur lång tid tar det?

Själva processen i ett vårdnadsärende kan gå olika fort. Ibland kan en lösning nås genom förlikning, även efter att saken har hamnat i domstol. Ibland krävs flera sammanträden i rätten och flera utredningar som underlag för att domstolen ska kunna fatta ett bra beslut. I sådana fall tar processen i första instans, tingsrätten, ofta mer än ett år. Om tingsrättens beslut överklagas kan det i vissa fall ske en ny prövning i Hovrätten. Alla mål tillåts dock inte att prövas i Hovrätten, det krävs prövningstillstånd för att Hovrätten överhuvudtaget ska ta upp målet och göra sin bedömning. Om du behöver hjälp i en vårdnadstvist – kontakta advokatbyrån för ett möte.

Behöver du hjälp med Vårdnadstvist?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

Stina Zakrisson

Advokat & grundare

Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

Ring eller maila