Skip to main content

Advokat specialiserad på vårdnadsprocessen

Gemensam vårdnad efter en separation är huvudregeln i svensk rätt. Ibland kan det dock finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden och ensam vårdnad kan bli aktuellt. Det kan exempelvis ske om det är omöjligt att som föräldrar samarbeta i frågor som rör barnet och om det ständigt uppstår konflikter. En vårdnadshavare kan också förklaras uppenbart olämplig vid allvarliga brister i sin omsorgsförmåga och därför förlora vårdnaden. Samma sak kan hända om en förälder saboterar umgänget mellan barnet och den andra parten.

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är då föräldrarna till barnet inte kan komma överens om barnets boende, umgänge och vårdnad. Med andra ord, alla fall när mamman och pappan är oense om barnets bästa i fråga om barnets hem, nära relationer och stora beslut som rör barnets liv. Men innan det blir en vårdnadstvist i tingsrätten är det många steg att gå igenom, steg där föräldrarna förhoppningsvis kan komma fram till en lösning de båda kan stå bakom och vara överens om. Lösningar kan vara ett reglerat upplägg för den gemensamma vårdnaden eller att en förälder får ensam vårdnad.

Informationssamtal om vårdnad hos kommunen

Det första steget i en process om vårdnad om ett barn är att delta i ett informationssamtal hos kommunen. Har du som förälder inte deltagit i ett informationssamtal kan du inte inleda en process om boende, umgänge och vårdnad för ditt barn.

Familjerätten hjälper i vårdnadstvister

Det andra steget i en process om vårdnad är att du som förälder vänder dig till familjerätten. Där kan ni som föräldrar tillsammans delta i så kallade samarbetssamtal för att få hjälp att hitta en lösning. Kommer föräldrarna fram till en gemensam lösning skrivs ett avtal, som är lika bindande som om det hade varit ett beslut i rätten.

Tingsrätten – nästa steg eller för snabba beslut

När föräldrarna inte har hittat en gemensam lösning efter kontakt och hjälp av kommunen och familjerätten, är nästa steg att ta upp vårdnadstvisten i tingsrätten. Det kan också göras tidigare om barnet är i fara på något sätt, till exempel om det utsätts för hot eller våld.

Vid det här laget är det många föräldrar som ser till att ha någon som representerar dem och för deras talan. Det är inget som krävs av tingsrätten, men det underlättar och är en trygghet att ha någon som vet hur det går till och kan ge råd och tips.

Kontakta Familjerättsadvokaterna i Stockholm för juridisk hjälp i en vårdnadstvist

Är du mitt i en vårdnadstvist eller har du inlett en process? Hör av dig till oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig innan och under en vårdnadstvist.

Advokat i Stockholm med lång erfarenhet av vårdnadstvister

Vi på Familjerättsadvokaterna har lång erfarenhet inom området. Som specialister på vårdnadstvist och övrig familjerätt hjälper vi dig genom hela processen i samtliga ärenden och för din talan på bästa sätt.

Du kan även få hjälp med råd och bedömningar i ett tidigt skede, innan själva vårdnadsprocessen eller tvisten är ett faktum. En del av våra klienter separerar under graviditeten och vill förbereda sig, speciellt om de har en föraning om att samarbetet och dialogen med den andra föräldern inte kommer att vara enkel.

Processen vid en vårdnadstvist med advokat

Inledande möte

Först går vi igenom vad som har hänt och hur din nuvarande situation ser ut. Du kommer att få svara på frågor om hur vårdnaden ser ut idag, om barnens boende och umgänge, om du redan är eller vill bli vårdnadshavare och om det förekommit händelser som gör att nuvarande situation behöver förändras. I vissa fall kan det även krävas att vi sätter in akuta åtgärder, till exempel vid misstanke om övergrepp eller brott.

Dialog med motparten

Efter vårt första möte tar vi kontakt med den andra vårdnadshavaren eller personens juridiska ombud. Vi försöker först att återigen komma fram till en frivillig lösning, om det inte strider mot barnets bästa, och går vidare till domstol om vi inte kan nå en samförståndslösning.

Om vi behöver gå till domstol lämnar vi in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan redogör för dina yrkanden som motparten sedan svarar på. Ofta begär tingsrätten också ett yttrande från familjerätten.

Muntlig förberedelse i tingsrätten

Efter en första dialog med motparten kallar domstolen till ett första sammanträde i rätten där domaren reder ut dina och motpartens yrkanden och grunder och planerar målet. Om det inte går att nå en överenskommelse fattas ett tillfälligt beslut som gäller till dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller vi når en förlikning.

Vårdnadsutredning

Om vi inte når en överenskommelse beslutar tingsrätten, efter samtycke från dig och din motpart, om en utredning kring vårdnad, boende och umgänge. Utredningen görs av Familjerätten och tar cirka tre till fyra månader. När utredningen är klar ges den in till tingsrätten.

Huvudförhandling

Efter vårdnadsutredningen är det oftast dags för din och motpartens advokat att lämna in bevisuppgifter till rätten. Bevisningen i vårdnadsmål kan bland annat bestå av vittnen, läkarutlåtanden och sociala myndigheters utredningar. Så länge den är relevant, kan i princip vilken bevisning som helst åberopas. Under huvudförhandlingen gås all bevisning igenom inför rätten. Rätten består oftast av en lagfaren domare och tre lekmannadomare. Förutom vittnen och sakkunniga blir också du och din motpart förhörda under huvudförhandlingen.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Processen i vårdnadsärenden kan ta olika lång tid. Ibland kan en lösning nås genom förlikning, men ibland krävs flera utredningar och sammanträdanden i rätten och i sådana fall tar processen ofta över ett år. Även eventuell överklagan kan påverka tidsspannet. Oavsett hur lång tid din process tar, hjälper vi dig hela vägen.

Vårdnadstvist advokat

Vad kostar en vårdnadstvist?

Det är svårt att säga vad en vårdnadstvist kostar, eftersom tiden för processen kan vara så olika. Drar vårdnadstvisten ut över en lång tid kan det bli kostsamt. Ibland kan du dock få hjälp genom din försäkring eller genom så kallad rättshjälp som är en social skyddslagstiftning. Det gör att det finns alternativ om du inte har de ekonomiska förutsättningarna för att driva en vårdnadstvist. Du kan läsa mer om rättsskydd och rättshjälp på vår hemsida.

Juridiskt biträde med expertkunskap på vårdnadstvister i Stockholm

Vi är specialiserade på vårdnadstvist och har arbetat inom området sedan 2010. Istället för att hantera ärenden inom alla juridiska områden har vi valt att fokusera på familjerätt, vilket gör att vi alltid kan säkerställa och erbjuda dig specialistkunskap och experthjälp. Som experter på familjerätt består en stor del av vårt arbete av ärenden och frågor som rör vård av barn och vi håller även bland annat föreläsningar inom området.

Läs mer om vårdnad av barn

Det kan dyka upp många olika frågor inför, under och efter en vårdnadstvist. Därför har vi samlat några av de frågor som vi ofta får tillsammans med tillhörande svar.

Vanliga frågor och svar om vårdnad av barn.

Relaterade ämnen

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsbidrag

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Boende och umgänge

Faderskap

Behöver du hjälp med
juridiska frågor kring faderskap?

Faderskap

Behöver du en jurist för vårdnadstvist eller ensam vårdnad?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.

    Ring eller mejla