Skip to main content

Specialister på vårdnadstvister och familjerätt

Har du hamnat i en vårdnadstvist? Gemensam vårdnad efter en separation är huvudregeln i svensk rätt. Ibland kan det finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden, exempelvis om det är omöjligt att som föräldrar att samarbeta i frågor som rör barnen och det ständigt uppstår konflikter. En vårdnadshavare kan också förklaras uppenbart olämplig vid allvarliga brister i sin omsorgsförmåga och därför förlora vårdnaden. Samma sak kan hända om en förälder saboterar umgänget mellan barnet om den andra parten.

Vi på Familjerättsadvokaterna har lång erfarenhet inom området. Som specialister på vårdnadstvist och övrig familjerätt hjälper vi dig genom hela processen i samtliga ärenden och för din talan på bästa sätt.

Processen vid en vårdnadstvist

Inledande möte

Först går vi igenom vad som har hänt och hur din nuvarande situation ser ut. Du kommer att få svara på frågor om hur vårdnaden ser ut idag, om barnens boende och umgänge, om du redan är eller vill bli vårdnadshavare och om det förekommit händelser som gör att nuvarande situation behöver förändras. I vissa fall kan det även krävas att vi sätter in akuta åtgärder, till exempel vid misstanke om övergrepp eller brott.

Dialog med motparten

Efter vårt första möte tar vi kontakt med den andra vårdnadshavaren eller personens juridiska ombud. Vi försöker först att komma fram till en frivillig lösning, om det inte strider mot barnets bästa, och går vidare till domstol om vi inte kan nå en samförståndslösning.

Om vi behöver gå till domstol lämnar vi in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan redogör för dina yrkanden som motparten sedan svarar på. Ofta begär tingsrätten också ett yttrande från familjerätten.

Muntlig förberedelse i tingsrätten

Efter en första dialog med motparten kallar domstolen till ett första sammanträde i rätten där domaren reder ut dina och motpartens yrkanden och grunder och planerar målet. Om det inte går att nå en överenskommelse fattas ett tillfälligt beslut som gäller till dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller vi når en förlikning.

Vårdnadsutredning

Om vi inte når en överenskommelse beslutar tingsrätten, efter samtycke från dig och din motpart, om en utredning kring vårdnad, boende och umgänge. Utredningen görs av Familjerätten och tar cirka tre till fyra månader. När utredningen är klar ges den in till tingsrätten.

Huvudförhandling

Efter vårdnadsutredningen är det oftast dags för din och motpartens advokat att lämna in bevisuppgifter till rätten. Bevisningen i vårdnadsmål kan bland annat bestå av vittnen, läkarutlåtanden och sociala myndigheters utredningar. Så länge den är relevant, kan i princip vilken bevisning som helst åberopas. Under huvudförhandlingen gås all bevisning igenom inför rätten. Rätten består oftast av en lagfaren domare och tre lekmannadomare. Förutom vittnen och sakkunniga blir också du och din motpart förhörda under huvudförhandlingen.

Hur lång tid tar det?

Processen i vårdnadsärenden kan ta olika lång tid. Ibland kan en lösning nås genom förlikning, men ibland krävs flera utredningar och sammanträdanden i rätten och i sådana fall tar processen ofta över ett år. Även eventuell överklagan kan påverka tidsspannet. Oavsett hur lång tid din process tar, hjälper vi dig hela vägen.

Ett juridiskt biträde med expertkunskap

Vi är specialiserade på vårdnadstvist och har arbetat inom området sedan 2010. Istället för att hantera ärenden inom alla juridiska områden har vi valt att fokusera på familjerätt, vilket gör att vi kan alltid kan säkerställa och erbjuda dig specialistkunskap och experthjälp. Som experter på familjerätt består en stor del av vårt arbete av ärenden och frågor som rör vård av barn och vi håller även bland annat föreläsningar inom området.

Läs mer om vårdnad av barn

Det kan dyka upp många olika frågor inför, under och efter en vårdnadstvist. Därför har vi samlat några av de frågor som vi ofta får tillsammans med tillhörande svar.

Läs mer

Relaterade ämnen

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Läs mer

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Läs mer

Faderskap

Behöver du hjälp med
juridiska frågor kring faderskap?

Läs mer

Behöver du hjälp?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.