Skip to main content

Integritetspolicy

 

1 Introduktion

 

Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Familjerättsadvokaterna. Det är därför viktigt för oss att du känner till hur vi behandlar dina personuppgifter. Med personuppgift avses i princip all information som kan knytas till dig och göra dig identifierbar, exempelvis ditt namn, ditt telefonnummer och din adress. I denna integritetspolicy, fortsättningsvis Integritetspolicyn, kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig samt hur vi använder och på andra sätt behandlar dina personuppgifter.

På Familjerättsadvokaterna erbjuder vi kvalificerad juridisk rådgivning med inriktning familjerätt, brottmål och socialrätt. När du utnyttjar våra tjänster står vi som personuppgiftsansvariga.

Hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter är beroende av din kontakt med oss. I Integritetspolicyn redogörs allmänt för hur vi behandlar dina personuppgifter och vad som gäller särskilt för dig som är klient eller som utnyttjar Fråga advokaten. Det ska därför klargöras att du inte automatiskt blir klient när du kontaktar oss eller använder Fråga advokaten, utan att detta förutsätter ett uppdragsavtal.

 

2 Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

2.1 Allmänt

 

Vi sparar med stöd av gällande rätt och regler om advokatverksamhet namn, e-post och andra uppgifter som skickas till oss. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på hur och varför du kontaktar oss. Till stor del är det du som bestämmer vilka uppgifter vi behandlar, eftersom det vanligaste är att det är du som tillhandahåller oss uppgifter via exempelvis mejl eller personlig kontakt. Då det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, kan vi även samla in information om dig från tredje man.

Vi samlar vidare in information genom cookies på vår webbplats, vilket du kan läsa mer om under punkt 6 i Integritetspolicyn.

 

2.1 Särskilt för dig som är klient

 

Du är aldrig skyldig att lämna personuppgifter till oss. Däremot kan vi inte åta oss ditt uppdrag om du inte lämnar de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra de jävs- och penningtvättskontroller som vi är skyldiga att genomföra enligt lag och god advokatsed.

 

2.2 Särskilt för dig som utnyttjar Fråga advokaten

Om du utnyttjar Fråga advokaten väljer du själv vilken information du lämna till oss. De personuppgifter du väljer att lämna, blir emellertid föremål för vår behandling. Detta innebär att vi kan komma att använda uppgifterna enligt nedan, bland annat för att förbättra din upplevelse av Fråga advokaten.

 

3 Hur använder vi dina personuppgifter?

 

3.1 Allmänt

 

Familjerättsadvokaterna behandlar i första hand dina personuppgifter i syfte att administrera och utföra uppdraget i fråga. Dina uppgifter kan även användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering i syfte att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Som stöd för behandlingen av dina personuppgifter använder vi oss av olika grunder. Det vanligaste är att vi har ditt samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. I vissa fall krävs emellertid enligt lag att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, exempelvis för att genomföra jävs- och penningtvättkontroller avseende våra klienter. Vi kan även behandla dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av det. Detta kan exempelvis vara fallet när vi på olika sätt behandlar dina personuppgifter i syfte att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

 

3.2 Särskilt för dig som är klient,

 

Som klient hos Familjerättsadvokaterna lagras dina personuppgifter i våra interna system för att vi ska kunna utföra och administrera ditt uppdrag, tillvarata dina intressen och i övrigt fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt. Som klient behandlas dina personuppgifter även för att utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dina personuppgifter kan även användas i syfte att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Som klient hos Familjerättsadvokaterna samtycker du genom ingående av avtal till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter och information relaterad till ärendet.

 

3.3 Särskilt för dig som utnyttjar Fråga advokaten

 

När du utnyttjar Fråga advokaten behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utreda och besvara din fråga samt för att återkoppla till dig. Dina personuppgifter kan även användas i syfte att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Ett syfte med tjänsten Fråga advokaten är dessutom att marknadsföra Familjerättsadvokaterna och din fråga kan därför användas i  marknadsföringssyfte genom att publiceras på vår webbplats. Innan eventuell publicering anonymiseras frågan. Vi tar således bort uppgifter som gör dig identifierbar i den utsträckning som är möjlig. Vi publicerar aldrig ditt namn, dina kontaktuppgifter eller annan, liknande personlig information.

 

4 Delar vi information om dig?

Familjerättsadvokaterna värnar om din integritet och säkerhet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående annat än i fall då (1) det är särskilt överenskommet mellan dig och Familjerättsadvokaterna, (2) då det inom ramen för visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter (3) då det är nödvändigt för att Familjerättsadvokaterna ska kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) då Familjerättsadvokaterna anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till domstol, myndighet, motpart och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

5.1 Allmänt

 

Familjerättsadvokaterna sparar dina personuppgifter under pågående uppdrag eller annan kontakt. Därefter sparas relevanta personuppgifter i enlighet med den skyldighet som åligger oss enligt lag och god advokatsed, under den tid som vi anser vara lämpligt med beaktande av ärendets art och natur.

Dina personuppgifter kan vidare sparas när vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis i syfte att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

 

5.2 Särskilt för dig som är klient

 

När ditt ärende avslutats ska de handlingar som ingått i uppdraget arkiveras enligt lag och god advokatsed. I handlingarna kan dina personuppgifter förekomma. Huvudregeln är att handlingarna arkiveras i 10 år. Då det är påkallat med hänsyn till ärendets beskaffenhet, ska handlingarna emellertid arkiveras under en längre, lämplig, tid. När skyldigheten att arkivera handlingarna upphör återlämnas eller raderas handlingarna.

Även efter det att arkiveringsskyldigheten har upphört behåller vi de personuppgifter som vi behöver för att utföra jävskontroller för framtiden, det vill säga ditt namn, ditt personnummer och ärendetyp för ditt ärende hos oss.

 

5.3 Särskilt för dig som utnyttjar Fråga advokaten

 

När du utnyttjar tjänsten Fråga advokaten, sparas dina personuppgifter under den tid som frågan är obesvarad. När din fråga besvaras, anonymiseras innehållet så långt det är möjligt och därefter raderas övriga personuppgifter, däribland ditt namn och dina kontaktuppgifter, inom 6 månader.

 

6 Om cookies m.m.

 

När du använder www.familjerattsadvokaterna.se registrerar vi information om dig och din användning. Detta gör vi genom så kallade cookies. En cookie är en textfil som webbplatsen sparar på din enhet. Vi sparar på detta sätt anonym statistik avseende hur du som besökare använder vår webbplats i syfte att analysera och förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

 

7 Vilka rättigheter har du?

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss angående vår behandling av dina personuppgifter. Du har även möjlighet att invända att en uppgift om dig är felaktig eller att vi använder en uppgift om dig på ett sätt som du inte samtycker till. Det ska härvid tilläggas att du alltid kan återta ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss exempelvis via telefon eller mejl för att framföra en sådan invändning. Vi prövar därefter innehållet i din invändning och kan exempelvis besluta att rätta, radera eller begränsa användningen av den aktuella uppgiften. Vi återkommer även till dig angående vår prövning av din invändning. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Alternativt kan du vända dig till motsvarande tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

 

8 Kontaktuppgifter

 

Besöksadress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Telefonnummer: 08 420 69 560

E-postadress: info@familjerattsadvokaterna.se

Webbplats: www.familjerattsadvokaterna.se