Skip to main content

Våld i nära relationer
– ett allvarligt samhällsproblem

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar människor över hela världen oavsett kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status. Det omfattar en rad beteenden och handlingar som syftar till att kontrollera, skrämma, dominera eller skada en partner eller tidigare partner. Det kan ta form av fysisk misshandel, verbala hot, kontroll av ekonomiska resurser, materiellt våld, isolering från vänner och familj, samt sexuellt våld.

Olika typer av våld i nära relationer

Fysiskt våld kan innefatta slag, sparkar, kvävning, eller andra handlingar som orsakar fysisk skada eller smärta. Emotionellt och psykologiskt våld kan inkludera förlöjligande, hot, skuldbeläggning, manipulering och ständig nedvärdering, vilket kan leda till allvarliga psykiska hälsoproblem hos offret. Även våld mot husdjur kan utgöra en typ av psykologiskt våld. Ekonomiskt våld involverar kontroll eller begränsning av en persons ekonomiska resurser, såsom att förhindra arbete eller tillgång till gemensamma pengar. Materiellt våld innebär att förstöra eller skada en persons egendom eller tillhörigheter som ett sätt att kontrollera eller hota partnern. Sexuellt våld innebär att tvinga eller manipulera en partner till sexuella handlingar mot deras vilja.

Våld i nära relationer

Förödande konsekvenser

Våld i nära relationer kan ha förödande konsekvenser för offret, inklusive fysiska skador, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, ångest och andra psykiska hälsoproblem. Dessutom kan det påverka barnen i familjen negativt och skapa en cykel av våld som överförs från en generation till nästa.

Motverka våld i nära relationer

Att motverka våld i nära relationer kräver en helhetssyn och insatser på flera nivåer. Det innefattar att främja jämställdhet och respekt i relationer, öka medvetenheten om tecken på våld och tillhandahålla stöd och skydd för dem som drabbats. Lagstiftning och rättssystemet spelar också en viktig roll genom att ställa förövare till svars och erbjuda skydd för offren.

Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer aldrig är acceptabelt och att ingen förtjänar att bli utsatt för det.

Våld i nära relationer och vårdnadstvist

Våld i nära relationer är en allvarlig fråga som kan komplicera vårdnadstvister. Domstolar tar hänsyn till alla relevanta faktorer, inklusive eventuellt våld eller missbruk som kan påverka barnets välbefinnande. I dessa situationer står domstolarna inför en svår balansgång mellan att främja barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar och att säkerställa deras, och den utsatta förälderns, säkerhet och välbefinnande.

Barnfridsbrott

Alla former av övergrepp kan ha långsiktiga effekter på barnens välbefinnande och utveckling. Ett övergrepp mot ett barns förälder kan även aktualisera brottet barnfridsbrott som innebär att det är straffbart att låta ett barn bli vittne till ett brott i nära relation.

Stöttning för hela familjen

I vissa fall kan domstolen utfärda skyddsåtgärder, såsom besöksförbud eller övervakade umgängen, för att säkerställa att barnet inte utsätts för ytterligare fara. Det är också viktigt att föräldrarna får tillgång till resurser och stöd för att bearbeta och hantera de traumatiska händelserna som familjen har gått igenom.

Våld i nära relationer vårdnadstvist

Anmäla våld i nära relationer

Att anmäla våld i nära relationer är avgörande för att skydda både dig själv och andra från skada. För att göra en anmälan kan du kontakta polisen, socialtjänsten eller en kvinnojour. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det finns stöd att få. Oavsett om det handlar om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld finns det resurser tillgängliga för att hjälpa dig att komma ur situationen och ta steg mot trygghet och säkerhet.

Anmäla våld i nära relationer

Familjerättsadvokaterna hjälper dig som utsatt

Familjerättsadvokaterna står på din sida och hjälper dig som utsatts för våld i nära relationer. Vi använder lagstiftning och juridiken för att hjälpa dig att bli trygg. Vi har tystnadsplikt och du kan känna dig trygg med att vi stöttar dig genom hela processen.

Behöver du hjälp med våld i nära relation?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ellinor Öhrn

    Ellinor Öhrn

    Advokatbyråns jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn, genom förordnanden från domstol eller på begäran från dig som klient.

    Ring eller maila