Skip to main content

Vård vid svår psykisk sjukdom

LPT är en lag som gäller barn, ungdomar och vuxna som lider av en svår psykisk sjukdom och som inte frivilligt låter sig vårdas för den. Tvångsvård kan endast bli aktuellt om personen är allvarligt psykiskt sjuk. I beslutet rörande tvångsvård enligt LPT vägs också in om personen utgör en fara för sig själv, till exempel vid risk för självmord eller psykos, eller en risk för andra.

LPT

Vård enligt LPT

Tvångsvård kan innebära både sluten och öppen vård. Sluten tvångsvård innebär att personen kommer att vara intagen på ett sjukhus eller en sluten psykiatrisk vårdinrättning. Då vårdas personen dygnet runt av sjukvårdspersonal.

Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver.

Öppen tvångsvård sker ofta som ett led i vårdplanen, efter en tid av sluten tvångsvård. Målet med den öppna vården är vanligtvis att få till rutiner och en struktur i livet som gör att personen som tvångsvårdas kan hantera sin sjukdom och sitt liv. Det handlar ofta om regelbundna samtal och kontroll av att ordinerade läkemedel tas.

Ansökan och beslut om LPT

När en läkare anser att en person behöver tvångsvård enligt LPT skriver hen ett vårdintyg. Vårdintyget granskas av en överläkare som fattar beslut i frågan. Efter det ska en vårdplan upprättas och denna ska personen som vårdas få ta del av och ge sina synpunkter på.

Fråga för förvaltningsrätten

Om chefsöverläkaren bedömer att patienten behöver ges tvångsvård utöver fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren före utgången av fyraveckorsperioden ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande till sådan vård.

Baserat på ansökan eller ett underställt beslut från en överläkare tar förvaltningsrätten upp frågan om tvångsvård.

Offentligt biträde

Personen som ärendet gäller får ett offentligt biträde utsett åt sig. Biträdet är en advokat eller en biträdande jurist som ska föra personens talan och tillgodose patientens intressen. Kostnaden för biträdet står staten för.

Muntlig förhandling

Förvaltningsrätten bjuder in till en muntlig förhandling som fungerar som ett komplement till det skriftliga underlaget i form av ansökan eller det underställda beslutet. Följande personer deltar vid en muntlig förhandling kring LPT:

 • patienten
 • offentligt biträde
 • stödperson till patienten, om sådan inte aktivt har valts bort
 • överläkaren, eller dennes företrädare
 • en sakkunnig läkare, utsedd av förvaltningsrätten
 • beslutsfattare i form av en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän

Om möjligt deltar alla fysiskt på plats, patienten kan dock, tillsammans med sitt offentliga biträde delta via länk från sjukhuset om personen redan är inlagd.

Förvaltningsrätten beslutar

Förvaltningsrätten fattar beslut grundat på det skriftliga underlaget och på den muntliga förhandlingen.

Om rätten bifaller ansökan, får vården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för beslutet om intagning. På ansökan från chefsläkaren kan rätten senare besluta om att medge att vården fortsätter men högst med sex månader i taget.

Överklagan av LPT

En person som har fått ett beslut om tvångsvård från en chefsöverläkare kan överklaga det. Processen är då densamma som för beslut om tvångsvård i förvaltningsrätten. En överklagan måste vara skriftlig, men den behöver inte följa någon speciell mall eller liknande. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Det ska framgå i överklagan vad och varför vårdplanen inte fungerar. Enligt lagen kan också andra beslut av chefsöverläkaren överklagas exempelvis beslut om förstöring eller försäljning av egendom, avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område.

Biträde och stödperson

Vid processer i förvaltningsrätten har patienten alltid rätt till ett biträde och en stödperson. Biträdet är den juridiskt utbildade person som företräder patienten och som för dennes talan i rätten. Stödpersonen är en medmänniska som utses av patientnämnden för att agera stöd och hjälpa till med personliga ärenden.

LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Biträde från Familjerättsadvokaterna

Familjerättsadvokaterna har biträdande jurister som har stor erfarenhet av processerna kring tvångsvård. Hör av dig till oss för hjälp i frågor som rör LPT och tvångsvård.

Behöver du advokat kunnig inom LPT?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Caroline Landberg

  Caroline Landberg

  Tvångsingripande innebär en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna. Vi hjälper dig i dessa processer.

  Ring eller maila