Skip to main content

Kostnad för advokat

Vad är kostnaden för advokathjälp?

En advokats kostnad kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av ärende, arbetsinsatsen som krävs och advokatens expertis. I de flesta familjemål finns det möjlighet att få en stor del av advokatkostnaderna täckta genom rättsskydd eller rättshjälp. Då betalar ditt försäkringsbolag eller rättshjälpsmyndigheten en del av advokatarvodet. Vi hjälper alltid till att utreda möjligheterna till finansiering via rättsskydd eller rättshjälp.

Viktigt att förstå priset på juridiska tjänster

Vid val av en advokat är det viktigt att förstå kostnaderna. Olika faktorer som kan påverka priset på juridiska tjänster är bland annat typ av ärende och omfattning. Familjerättsadvokaterna strävar efter att vara transparenta gällande sina avgifter och prissättning.

Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Rättsskydd är något som kan finnas inkluderat i din hemförsäkring och det är en del i försäkringen som täcker juridisk hjälp. Rättshjälp är en så kallad social skyddslagstiftning som innebär att rättshjälpsmyndigheten kan betala en del av arvodet till advokaten som hjälper dig.

Arvode advokat

En advokats arvode kan variera bland annat beroende på typ av ärende, ärendets omfattning och advokatens expertis. Likt de flesta advokater inom familjerätt debiterar Familjerättsadvokaterna enligt en timtaxa.

Timtaxa för advokat

Det kan löna sig att anlita en advokat i ett tidigt skede. Vad som kan kännas som en stor kostnad kan genom rätt rådgivning och biträde resultera i en snabb och gynnsam lösning i den aktuella tvisten. Rör det stora ekonomiska värden i exempelvis en bodelning är det ofta en god investering att få experthjälp avseende rättigheter och skyldigheter. Timtaxan på vår advokatbyrå är 2 650 kr/h inklusive moms år 2023. I de mål där det blir aktuellt med rättshjälp debiterar advokatbyrån istället enligt den lägre statliga rättshjälpstaxan om 1 845 kr/h inklusive moms för år 2023.

Vi är måna om att du som klient ska ha prisbilden klar för dig. Läs därför om möjligheterna till rättsskydd och rättshjälp i menyn ovan, samt ta del av våra uppdragsvillkor som du också finner i menyn.

Arvode och rättshjälp

Du kan även informera dig om reglerna för Advokaters arvode, samt vad som gäller för rättshjälp, genom Advokatsamfundet och Rättshjälpsmyndigheten, se länkarna nedan. Konsumenttvistnämnden är en nämnd som kan pröva tvister mellan en konsument och en advokat.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm, Webbadress: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Rättshjälpsmyndigheten
Advokatsamfundet om advokatarvode

Brottmål, tvistemål & socialmål

Vi åtar oss uppdrag inom brottmål och familjerätt antingen genom förordnande från domstol eller på begäran av dig som klient. Vad det kostar att anlita oss varierar beroende på uppdrag. Brottsoffer i brottmål har rätt till ett målsägandebiträde. När någon av våra jurister förordnas som målsägandebiträde i brottmål bekostas arvodet inte av den som är brottsoffer. Advokaten bekostas av staten, och eventuellt senare av gärningspersonen om denna döms för brottet.

I förvaltningsrättsliga mål avseende tvångsvård står staten kostnaden för det offentliga biträdet och barnets ställföreträdare. Att få hjälp av oss i mål om LVU, LVM eller LPT är därför kostnadsfritt för dig som klient.

I de flesta civila mål, såsom olika typer av familjemål, står däremot parterna själva för ombudskostnaderna. Det betyder att du som anlitar oss är den som betalar vårt arvode. I vissa tvister finns det möjlighet att få en stor del av advokatkostnaderna täckta genom rättsskydd eller rättshjälp. Då betalar ditt försäkringsbolag eller rättshjälpsmyndigheten en del av advokatarvodet. Detta gäller till exempel tvister som rör kvarboenderätt till bostad eller mål om vårdnad om barn.

När det gäller t ex bodelning är det däremot svårt att få utnyttja sitt rättsskyd, eller beviljas statlig rättshjälp. När vi åtar oss uppdrag som partsombud i tvister hjälper vi alltid till att utreda möjligheterna till finansiering via rättsskydd eller rättshjälp. Innan arbetet påbörjas behöver det stå klart, såväl för dig som klient – som för oss, vad som kommer gälla för ditt ärende.

Vi är måna om att du som klient ska ha prisbilden klar för dig. Läs därför om möjligheterna till rättsskydd och rättshjälp i menyn ovan, samt ta del av våra uppdragsvillkor som du också finner i menyn.

Du kan även informera dig om reglerna för Advokaters arvode, samt vad som gäller för rättshjälp, genom Advokatsamfundet och Rättshjälpsmyndigheten, se länkarna nedan. Konsumenttvistnämnden är en nämnd som kan pröva tvister mellan en konsument och en advokat. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm, Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Bodelningsförrättare

När tingsrätten, på ansökan av en av parterna, har utsett advokat på byrån till bodelningsförrättare är parterna solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens arbete. Advokat som är bodelningsförrättare har rätt att kräva en av parterna på hela beloppet för bodelningen. Denna part har sedan ett s.k. regresskrav mot den andre maken/makan på halva beloppet.

Bodelningsförrättarens uppdrag är att förrätta bodelning mellan parterna och kommer på begäran att tvångsskifta boet om parterna inte kan förlikas. Innan utredning påbörjas och bodelningssammanträde hålls begärs alltid ett förskott in av båda parterna.

Vi finns här för dig. Kontakta oss.

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Vi värdesätter tydlighet och kvalité. Att du som klient har tagit emot och bekräftat prisbild och villkor är viktigt för oss.

  Rättsskydd
  Rättshjälp
  Advokatbyråns Villkor

  Ring eller maila