Skip to main content

LVU – Lagen om vård av unga

LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en del i att samhället har ett ansvar för att se till att alla barn och unga får en trygg uppväxt med det stöd och skydd de behöver. Om det finns en risk att ett barns hälsa eller utveckling riskeras ska socialnämnden begära att barnet får sin trygghet på ett annat sätt. En av de vanligaste anledningarna är ungdomarnas eget beteende, och alltså inte att de riskerar att utsättas för våld eller misskötsel från föräldrarna.

För att någon ska kunna vårdas under LVU krävs det att socialnämnden har begärt tvångsvård av ett barn. Begäran går till förvaltningsrätten som fattar beslutet om barnet eller ungdomens vård. Godkänns begäran ska socialnämnden planera hur vården ska se ut utifrån barnets bästa.

LVU placering

LVU-placering

I största utsträckning görs all vård av barn frivilligt, med vårdnadshavarnas och den unges, om denne är över 15 år, samtycke. Finns inte samtycke blir det fråga om vård enligt LVU. Den vården kan se olika ut och en av de vanligaste placeringarna enligt LVU är ett familjehem. Alternativ till familjehem är HVB-hem (hem för vård eller boende) och ungdomshem inom SiS, Statens institutionsstyrelse.

Familjehem

Familjehem hette tidigare fosterhem, vilket många använder än idag. Ett familjehem erbjuder ett hem till barn eller unga, som behöver en alternativ plats att leva på under en kortare eller längre tid. Familjehem betyder att barnet bor i en annan familj under den tid som vården pågår. Närstående eller människor som redan känner barnet eller ungdomen kan också bli familjehem, det kallas då nätverkshem.

Uppdraget är detsamma för familjehem och nätverkshem, nämligen att:

 • ansvara för att barnet har en bra och trygg vardag.
 • hjälpa barnet med skolan, stötta i svårigheter och vara en trygg plats.
 • se till att barnet får den sjukvård den har rätt till.
 • stötta barnet i de svårigheter barnet upplever, i kontakten med familj och vänner och i beslut som ska tas.

HVB-hem

Ett HVB-hem är precis som ett familjehem en alternativ plats för ett barn eller en ungdom att bo på. HVB-hem är dock helt annorlunda än ett familjehem. På ett HVB-hem bor barn tillsammans i ett gruppboende med utbildad personal som ska stå för omvårdnaden. HVB-hem är mer inriktade på behandling än vad familjehem är, där fokus är vård och fostran.

Placering i SiS-hem

SiS-hem är ytterligare en variant av placering inom LVU. På dessa särskilda ungdomshem placeras ungdomar som har psykosociala problem, till exempel med missbruk eller kriminalitet. Många SiS-hem är låsbara och de kan även ta emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Processen kring lagen om vård av unga

Första steget mot vård enligt LVU är att socialnämnden ansöker om LVU till förvaltningsrätten. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla dokumentation och underlag som styrker ansökan och den vård som socialnämnden anser är behövd.

När en ansökan har kommit in utser förvaltningsrätten ett offentligt biträde som ska tillvarata barnet eller ungdomens intressen. Är barnet under 15 år är biträdet även ställföreträdare för barnet, vilket oftast betyder att biträdet är i rätten istället för barnet.

Därefter kallar förvaltningsrätten till muntliga förhandlingar för att parterna ska ge sin syn på ärendet. Bedömningen kommer att vara baserat både på den skriftliga ansökan och på vad som har sagts under de muntliga förhandlingarna.

Förvaltningsrätten tar sedan ett beslut i frågan. De som beslutar i rätten består av en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän.

Lagen om vård av unga

Omedelbart omhändertagande av barn

Ett omedelbart omhändertagande av barn är aktuellt när LVU-processen, som kan dra ut på tiden, anses utgöra en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas, eller att en utredning försvåras allvarligt och att åtgärder inte inte kommer att gå att genomföra om man väntar in beslut för LVU.

Vid ett omedelbart omhändertagande ska beslutet av det lämnas in till förvaltningsrätten inom en vecka efter att omhändertagandet är genomfört. Fastställer förvaltningsrätten beslutet ska en ansökan om LVU göras inom fyra veckor.

Ett omhändertagande får med andra ord göras av socialnämnden vid extrema situationer, men det måste godkännas av förvaltningsrätten i efterhand. Det är därför viktigt att socialnämnden vid dessa situationer är tämligen säkra på att förvaltningsrätten kommer att godkänna ansökan om LVU.

Överklaga LVU

Det är möjligt att överklaga ett beslut om LVU och även placeringen eller vården av barnet eller ungdomen. Det framgår av informationen från socialnämnden och förvaltningsrätten hur du ska göra för att överklaga ett beslut. Ditt offentliga biträde kan också hjälpa till med en överklagan.

Familjerättsadvokaterna hjälper er

Oavsett vad ni vill ha hjälp med, om det är i egenskap av offentligt biträde eller för en överklagan, kan Familjerättsadvokaterna hjälpa er. Vi har lång erfarenhet av LVU-mål och kan processen.

Behöver du advokat kunnig inom LVU?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Tvångsingripande innebär en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna. Vi hjälper dig i dessa processer.

  Ring eller maila