Skip to main content

LVU – Lagen om vård av unga

LVU, eller lagen om vård av unga, syftar till att skydda barn och ungdomar som riskerar att fara illa eller är i behov av vård och skydd. LVU är en del i att samhället har ett ansvar för att se till att alla barn och unga får en trygg uppväxt med det stöd och skydd de behöver. Om det finns en risk att ett barns hälsa eller utveckling riskeras ska socialnämnden begära att barnet får sin trygghet på ett annat sätt. En av de vanligaste anledningarna är ungdomarnas eget beteende, och alltså inte att de riskerar att utsättas för våld eller misskötsel från föräldrarna.

För att någon ska kunna vårdas under LVU krävs det att socialnämnden har begärt tvångsvård av ett barn. Begäran går till förvaltningsrätten som fattar beslutet om barnet eller ungdomens vård. Godkänns begäran ska socialnämnden planera hur vården ska se ut utifrån barnets bästa.

LVU placering

Vård av barn och unga

I största utsträckning görs all vård av barn frivilligt, med vårdnadshavarnas och den unges, om denne är över 15 år, samtycke. Finns inte samtycke blir det fråga om vård enligt LVU. Den vården kan se olika ut och en av de vanligaste placeringarna enligt LVU är ett familjehem. Alternativ till familjehem är HVB-hem (hem för vård eller boende) och ungdomshem inom SiS, Statens institutionsstyrelse.

LVU – hur länge?

När det gäller hur länge ett barn kan omfattas av ett LVU beror det på omständigheterna i det enskilda fallet. Vård enligt LVU kan vara under en begränsad tid och upphöra när situationen bedöms vara löst, eller så kan den fortsätta under en längre tid om det bedöms nödvändigt för barnets bästa.

LVU-placering

Placering enligt LVU innebär att ett barn eller en ungdom kan placeras utanför sitt hem om det anses nödvändigt för att skydda hen eller för att hen behöver vård eller behandling som inte kan ges på annat sätt. En LVU-placering sker efter en bedömning av socialtjänsten och kan ske på olika platser, såsom familjehem, HVB-hem (hem för vård eller boende), eller särskilda ungdomshem. Syftet med LVU-placering är att ge stöd och skydd åt unga som befinner sig i svåra eller riskfyllda situationer, samtidigt som det strävar efter att främja deras välmående och utveckling.

Familjehem

Familjehem hette tidigare fosterhem, vilket många använder än idag. Ett familjehem erbjuder ett hem till barn eller unga, som behöver en alternativ plats att leva på under en kortare eller längre tid. Familjehem betyder att barnet bor i en annan familj under den tid som vården pågår. Närstående eller människor som redan känner barnet eller ungdomen kan också bli familjehem, det kallas då nätverkshem.

Uppdraget är detsamma för familjehem och nätverkshem, nämligen att:

 • ansvara för att barnet har en bra och trygg vardag.
 • hjälpa barnet med skolan, stötta i svårigheter och vara en trygg plats.
 • se till att barnet får den sjukvård den har rätt till.
 • stötta barnet i de svårigheter barnet upplever, i kontakten med familj och vänner och i beslut som ska tas.

HVB-hem

Ett HVB-hem är precis som ett familjehem en alternativ plats för ett barn eller en ungdom att bo på. HVB-hem är dock helt annorlunda än ett familjehem. På ett HVB-hem bor barn tillsammans i ett gruppboende med utbildad personal som ska stå för omvårdnaden. HVB-hem är mer inriktade på behandling än vad familjehem är, där fokus är vård och fostran.

Placering i SiS-hem

SiS-hem är ytterligare en variant av placering inom LVU. På dessa särskilda ungdomshem placeras ungdomar som har psykosociala problem, till exempel med missbruk eller kriminalitet. Många SiS-hem är låsbara och de kan även ta emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

LVU i hemmet

LVU i hemmet innebär att socialnämnden medger att den unge, som omfattas av ett LVU, vistas i det egna hemmet. Även om vården genomförs i den unges hem, ska den dock alltid inledas med en placering utanför det egna hemmet. En förutsättning för LVU i hemmet är att det bedöms vara bäst för att främja den unges vård.

LVU i hemmet – regler

Socialnämnden har en skyldighet att noga följa vården av den unge vilket sker genom regelbundna hembesök och enskilda samtal med den unge och dennes föräldrar. Även när den unge vårdas enligt LVU i det egna hemmet är det socialnämnden som ansvarar för vården och kan besluta om exempelvis vård eller medicinsk behandling för barnet. Vanligen kombineras LVU i hemmet med ytterligare insatser som t.ex. kontaktperson eller stödsamtal. Precis som vid övrig vård enligt LVU ska ett LVU i hemmet övervägas och omprövas var sjätte månad och ska upphöra så snart den inte längre behövs.

Processen kring lagen om vård av unga

LVU-utredning

Innan ett beslut om LVU fattas genomför socialtjänsten en utredning. En utredning inleds oftast när socialtjänsten eller andra myndigheter har anledning att tro att en ung person är i behov av skydd eller vård som inte kan tillhandahållas av föräldrar eller vårdnadshavare. Under utredningen samlar socialtjänsten in information från olika källor, inklusive familjen, skolan, hälsovården och andra berörda parter. Om utredningen leder fram till att det finns tillräckliga skäl för att en LVU-placering är nödvändig för att skydda den unga personen, kan socialtjänsten ansöka om ett LVU-beslut hos förvaltningsrätt.

Ansökan till förvaltningsrätten

Därefter är steget mot vård enligt LVU är att socialnämnden ansöker om LVU till förvaltningsrätten. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla dokumentation och underlag som styrker ansökan och den vård som socialnämnden anser är behövd.

När en ansökan har kommit in utser förvaltningsrätten ett offentligt biträde som ska tillvarata barnet eller ungdomens intressen. Är barnet under 15 år är biträdet även ställföreträdare för barnet, vilket oftast betyder att biträdet är i rätten istället för barnet.

Därefter kallar förvaltningsrätten till muntliga förhandlingar för att parterna ska ge sin syn på ärendet. Bedömningen kommer att vara baserat både på den skriftliga ansökan och på vad som har sagts under de muntliga förhandlingarna.

Förvaltningsrätten tar sedan ett beslut i frågan. De som beslutar i rätten består av en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän.

Lagen om vård av unga

Omedelbart omhändertagande av barn

Ett omedelbart omhändertagande enligt LVU är en åtgärd som vidtas för att skydda barn och unga som befinner sig i akut fara eller riskerar allvarlig skada. Denna åtgärd kan vidtas om det finns starka skäl att tro att den unges hälsa eller utveckling hotas. Typiska situationer inkluderar allvarliga konflikter hemma, missbruk eller försummelse. Ett beslut om ett omedelbart omhändertagande tas av en representant för socialnämnden.

Vid ett omedelbart omhändertagande ska beslutet av det lämnas in till förvaltningsrätten inom en vecka efter att omhändertagandet är genomfört. Fastställer förvaltningsrätten beslutet ska en ansökan om LVU göras inom fyra veckor.

Ett omhändertagande får med andra ord göras av socialnämnden vid extrema situationer, men det måste godkännas av förvaltningsrätten i efterhand. Det är därför viktigt att socialnämnden vid dessa situationer är tämligen säkra på att förvaltningsrätten kommer att godkänna ansökan om LVU.

Vårdnadshavares rättigheter vid LVU

När ett barn är aktuellt för tvångsvård enligt LVU kommer såväl du som vårdnadshavare, som barnet att involveras i processen som leder fram till ett eventuellt beslut om LVU. Både vårdnadshavare och barnet har rätt till en egen jurist bekostad av staten, ett så kallat offentligt biträde. Under processen i förvaltningsrätten kommer du som vårdnadshavare få berätta din version. En vårdnadshavare har även rätt att överklaga ett beslut om LVU.

När det finns ett beslut om LVU innebär det för dig som vårdnadshavare att socialnämnden tar över bestämmanderätten över ditt barn och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård som ditt barn kan behöva.

LVU missbruk

LVU missbruk

Barn till föräldrar med missbruk kan bli aktuella för LVU. Genom denna lag kan barnen omhändertas om barnen riskerar att fara illa på grund av föräldrarnas missbruk. Syftet är att säkerställa att barnen får den omsorg och stöd de behöver till dess att föräldrarna fått det stöd och den hjälp de behöver för att bli nyktra.

Ett LVU kan även bli aktuellt om det är barnet, eller ungdomen, som har missbruksproblematik. Ett barn som missbrukar kan omhändertas och placeras på en vårdinrättning för att få stöd och hjälp att bli fri från sitt missbruk.

LVU-advokat

Vid val av advokat för LVU-ärenden är det viktigt att välja en advokat med stor erfarenhet inom området familjerätt och LVU. Det är även fördelaktigt att välja en advokat som är bra på att kommunicera och som kan förklara processen och möjliga utfall på ett tydligt sätt. I LVU-mål står staten kostnaden för det offentliga biträdet och barnets ställföreträdare. Vi på Familjerättsadvokaterna kan LVU-processen och våra kunniga jurister hjälper dig och ditt barn under ärendets gång.

Överklaga LVU

Det är möjligt att överklaga ett beslut om LVU och även placeringen eller vården av barnet eller ungdomen. Det framgår av informationen från socialnämnden och förvaltningsrätten hur du ska göra för att överklaga ett beslut. Ditt offentliga biträde kan också hjälpa till med en överklagan.

Omprövning LVU

Omprövning av LVU är en process där beslutet om tvångsvård av ett barn eller en ungdom övervägs eller omprövas. Ett beslut om LVU på grund av den unges egna beteende ska omprövas av socialnämnden inom sex månader från det att placeringen verkställdes och därefter fortlöpande prövas inom sex månader från senaste prövningen. Ett beslut om vård enligt LVU på grund av brister i omsorg om barnet ska övervägas av socialnämnd minst var sjätte månad. Syftet med omprövningen och övervägandet är att säkerställa att vård enligt LVU fortfarande är motiverad och att barnets bästa alltid prioriteras.

Vanliga frågor om LVU

LVU står för Lagen om vård av unga och är en lag som reglerar tvångsvård av barn och ungdomar.

LVU står för Lagen om vård av unga och är en lag som reglerar tvångsvård av barn och unga som befinner sig i situationer där de riskerar att fara illa till följd av exempelvis missbruk, kriminalitet eller allvarliga psykosociala problem. LVU tillämpas när andra åtgärder, såsom frivillig vård eller samarbete med familjen, inte anses tillräckliga för att skydda den unge. Syftet med LVU är att säkerställa att unga får den vård och det stöd de behöver för att må bra och utvecklas på ett säkert sätt. LVU kan innebära olika former av vård, såsom institutionsvård eller placering utanför hemmet i familjehem.

LVU är en förkortning för Lagen om vård av unga. Denna lag reglerar tvångsvård av unga som befinner sig i situationer där de riskerar att fara illa till följd av exempelvis missbruk, kriminalitet eller allvarliga psykosociala problem. Det betyder att myndigheter med stöd av LVU kan omhänderta barn och unga och placera dem i familjehem eller på institution i syfte att skydda dem.

Den unges ålder har betydelse för frågan om ett LVU är aktuellt. För att tvångsvård enligt LVU på grund av brister i hemmet ska vara aktuellt krävs det att barnet eller ungdomen är under 18 år. Är det i stället aktuellt med tvångsvård enligt LVU baserat på att den unga utsätter sig själv för påtaglig risk, genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, behöver den unge vara undre 20 år gammal för att lagen sa vara tillämplig.

HVB (Hem för vård eller boende) och LVU (Lagen om vård av unga) är två olika åtgärder som kan vidtas för att hjälpa ungdomar i svåra situationer. HVB och LVU är båda inriktade på att stödja unga människor i svåra situationer, men de skiljer sig åt i syfte och tillvägagångssätt. HVB erbjuder frivilliga boenden med stöd, medan LVU kan innebära tvångsåtgärder för att skydda ungdomar från faror i deras nuvarande miljö. Det kan även vara aktuellt att tvångsplacera en ungdom enligt LVU i ett HVB-hem.

För att ett barn eller en ungdom ska beredas vård enligt LVU krävs det att denne bedöms vara i en situation där denne riskerar att fara illa på grund av bristande omsorg, kriminalitet, missbruk eller annan svår social problematik. För att beslut om LVU-placering ska tas krävs det att det finns allvarliga skäl och att andra insatser har prövats utan tillfredsställande resultat. Beslut om LVU ansöks vanligtvis om av socialtjänsten och beslutas av förvaltningsrätten.

Enligt LVU kan en ungdom placeras i ett särskilt boende, såsom familjehem eller institutionsvård, om denne riskerar att fara illa till följd av exempelvis missbruk, kriminalitet eller bristande omsorg. Syftet med boendet är att ge den unga en trygg miljö och professionellt stöd för att möjliggöra en positiv utveckling och förhindra fortsatta problem. LVU-placeringar är reglerade och följer specifika riktlinjer och lagar för att säkerställa den ungas bästa

Enligt paragraf 3 i LVU (lagen om vård av unga) kan vård beslutas om en ung person utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Bestämmelsen är central för att säkerställa att barn och ungdomar som befinner sig i riskfyllda miljöer får den skydd och vård de behöver för sin välfärd och utveckling.

Familjerättsadvokaterna hjälper er

Vi på Familjerättsadvokaterna arbetar med LVU-frågor dagligen och har stor kännedom om processen vid ett LVU. Vi åtar oss uppdrag som både offentligt biträde för barnet som för vårdnadshavarna. Kontaktar oss för att kontakta en erfaren advokat som kan hjälpa dig med ditt LVU-ärende, oavsett vad ni vill ha hjälp med, om det är i egenskap av offentligt biträde eller för en överklagan, kan Familjerättsadvokaterna hjälpa er. Vi har lång erfarenhet av LVU-mål och kan processen.

Behöver du advokat kunnig inom LVU?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Caroline Landberg

  Caroline Landberg

  Tvångsingripande innebär en integritetskränkning och den enskilde har rätt till ett offentligt biträde som ombud gentemot det allmänna. Vi hjälper dig i dessa processer.

  Ring eller maila