Skip to main content

Vad är boendeförälder?

Om ett barn, efter en separation mellan föräldrarna, bor mer hos den ena föräldern, kallas denne boendeförälder. Det betyder inte att boendeföräldern har ensam vårdnad om barnet. Boende och vårdnad är två olika saker och ska inte blandas ihop.

Boendeförälders rättigheter

Boendeföräldern har rätt att ta vissa beslut på egen hand, små beslut som hör vardagen till, medan stora beslut ska tas gemensamt av föräldrarna. Det skiljer sig från fall där en förälder har ensam vårdnad, då föräldern ensam tar beslut rörande barnet.

Vardagliga beslut kan vara vilka fritidsaktiviteter barnet ska ägna sig åt, hur barnets vardag fungerar med sovtider, tid med kompisar och släkt samt barnomsorg fram till att barnet ska börja ettan. Beslut rörande skolan ska tas gemensamt mellan vårdnadshavarna.

Rätt till underhåll

Om ett barn bor bara hos den ena föräldern så kan barnet ha rätt till ett skäligt underhållsbidrag från den andra föräldern. Underhållsbidraget är baserat på en mängd olika faktorer.

Barnets behov

Barnets behov utifrån ålder och förutsättningar är en faktor som räknas in, och denna faktor skiftar så klart under barnets uppväxt.

Föräldrarnas förutsättningar

Föräldrarnas ekonomiska förutsättningar är en annan faktor som bidraget baseras på. En förälder som har bättre ekonomiska förutsättningar ska betala en större del av kostnaden för barnet. Det finns även något som kallas standardtillägg som säger att barnet har rätt till en likvärdig ekonomisk standard som sina föräldrar. Det betyder att en förälder som har det riktigt gott ställt ekonomiskt har en skyldighet att se till att barnet har likvärdiga förutsättningar.

Boendeförälders skyldigheter

En boendeförälder har inte bara rättigheter utan även en hel del skyldigheter. Den viktigaste skyldigheten är att underlätta för umgängesföräldern att få träffa barnet samt att boendeföräldern ska verka för att barnet och även den andra föräldern får en nära och god relation. Det betyder bland annat att boendeföräldern dels ska se till att barnet är tillgänglig inför umgängestider med den andra föräldern, lämna viktig information till den andra föräldern om barnet som den föräldern själv inte kan få del av, dels bidra med eventuella resekostnader om avståndet till umgängesföräldern är långt och båda föräldrarna har likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Boendeförälder

Juridisk hjälp kring barns vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsadvokaterna är experter på juridik som rör barn. Är ni i en process kring umgänge och vårdnad kan vi hjälpa er. Kontakta oss för att få hjälp från en erfaren advokat.

Vem blir boendeförälder?

I den bästa av världar kommer föräldrarna överens om barnets boende. Ibland resulterar det i växelvis boende där båda föräldrarna har lika mycket ansvar och tid med barnet, båda är då boendeföräldrar.

Ibland resulterar det i att barnet bor mer hos den ena föräldern, det kan vara på grund av en förälders arbetssituation eller att föräldern har flyttat från orten där barnet har vuxit upp och rotat sig. Alla situationer är olika och föräldrarna har till uppgift att hitta en lösning som ser till barnets bästa.

Kan föräldrarna inte komma överens kan barnets boende avgöras i domstol. Domstolen utser då en av föräldrarna till boendeförälder men kan också komma fram till att barnet ska bo växelvist med föräldrarna, utifrån barnets bästa baserat på att barnet ska få en stabil och trygg tillvaro, gärna med en kontinuitet som tidigare har funnits. Det betyder att en förälder som har haft barnet boende hos sig mest har en fördel utifrån att det är ett liv och en plats som barnet är van vid. Men det är inte allt som tas i beaktan, föräldrarnas lämplighet och barnets vilja vägs in i beslutet som domstolen tar. Barnets egen vilja tas hänsyn till utifrån dess stigande ålder och mognad.

Boendeförälder med ensam vårdnad

Fungerar inte samarbetet mellan föräldrarna är nästa steg att få ensam vårdnad om barnet. Det betyder att föräldern själv har rätt att ta alla beslut kring barnet. Även om den ena föräldern blir ensam vårdnadshavare så har barnet ändå en rätt till umgänge med sin andra förälder, om den inte anses olämplig och innebär en risk för barnet.

Du kan läsa mer om ensam vårdnad och vårdnadstvist på vår hemsida.

Boendeförälder skyldigheter

Vårdnad, boende och umgänge efter separation

Efter en separation uppkommer många frågor kring barnet och föräldrarnas framtid. Familjerättsadvokaterna har samlat svaren på vanliga frågor rörande vårdnad, boende och umgänge samt information som föräldrar ofta letar efter, exempelvis vårdnadstvist och underhållsbidrag.

Relaterade ämnen

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsbidrag

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Boende och umgänge

Faderskap

Behöver du hjälp med
juridiska frågor kring faderskap?

Faderskap

Behöver du en advokat som är expert på frågor som rör barn?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.