Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Kan jag förlora vårdnaden om mitt barn efter LVU?

Hej,

Min dotter är omhändertagen enligt LVU och nu har socialtjänsten bestämt att familjehemsföräldrarna ska få vårdnaden om henne. Kan socialtjänsten bestämma det?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

När ett barn har blivit omhändertaget enligt LVU kan det ha skett av en mängd olika anledningar. Huruvida det är aktuellt att föräldern eller föräldrarna kan förlora vårdnaden beror på men det finns allmänna regler som gäller när ett barn har blivit omhändertaget och placerat i ett familjehem.

Förutsättningarna för omhändertagande enligt LVU

Vid alla beslut som fattas enligt LVU ska barnets bästa vara avgörande. Vad som är barnets bästa ska bedömas individuellt i varje fall men det kan handla om att beakta saker som barnets fysiska och psykiska välmående och utveckling. När ett barn bereds vård enligt LVU är utgångspunkten att barnet ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården är uppnått. Ibland kan dock vård i ett familjehem pågå under en längre tid och så kan det vara påfrestande för barnet att inte veta var han eller hon hör hemma och om han eller hon kommer att få stanna i familjehemmet.

Överväganden om vårdnadöverflyttning

När ett omhändertaget barn har varit placerad i ett och samma familjehem i tre år är socialtjänsten skyldig att överväga om det finns skäl att göra en så kallad vårdnadsöverflyttning, vilket innebär att vårdnaden överflyttas till familjehemsföräldrarna. Om de inte kommer fram till att det finns skäl att flytta över vårdnaden efter tre år bör socialtjänsten fortsättningsvis löpande göra nya sådana överväganden varje halvår. Socialtjänsten bör informera föräldrarna redan vid omhändertagandet att de har denna skyldighet.

Det finns ingen skyldighet för socialtjänsten att informera föräldrarna om att de har övervägt en vårdnadsöverflyttning och inte funnit skäl till att flytta över vårdnaden, men det kan ofta vara lämpligt ändå.

Även i vissa andra fall kan socialtjänsten göra bedömningen att ett byte av vårdnadshavare är bättre för barnet än vård enligt LVU. Det gäller bland annat om barnets föräldrar av någon anledning bedöms vara förhindrade att utöva vårdnaden om barnet eller om föräldrarna bedöms allvarligt försumma barnets omsorg till exempel på grund av missbruk.

Bedömningen

När beslut om vårdnadsöverflyttning fattas ska det vara uppenbart att det är det bästa för barnet att vårdnaden flyttas över. Utgångspunkten för möjligheten att flytta vårdnaden till familjehemsföräldrarna är att barnet kan ha funnit sig till rätta i familjehemmet och därför inte bör ryckas från den miljön.

Hänsyn tas bland annat till barnets anknytning till familjehemmet men också till barnets anknytning till sina föräldrar. Det som kan tala för en vårdnadsöverflyttning är att föräldrarna inte har visat tillräckligt intresse för sitt barn under vårdtiden och att kontakten mellan föräldrarna och barnet har varit bristfällig eller svår. I motsats till det talar det mot en vårdnadsöverflyttning om föräldrarna har haft en god kontakt med barnet under vårdtiden.

Vid överväganden vårdnadsöverflyttning görs ska särskild hänsyn tas till barnets egen åsikt om det är möjligt. Det är också viktigt att familjehemsföräldrarna önskar att överta vårdnaden om barnet.

Hur det fungerar

Om socialtjänsten har funnit att det kan finnas skäl för vårdnadsöverflyttning ska de inleda en utredning om frågan. Om utredningen ger stöd åt en vårdnadsöverflyttning krävs det att socialnämnden väcker talan i en domstol. Beslut om vårdnadsöverflytting ska alltså prövas i rätten och kan överklagas. Det kan vara viktigt att tänka på att om en vårdnadsöverflyttning sker är föräldrarna även i fortsättningen underhållsskyldiga för barnet.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply