Skip to main content
LVU, LVM, LPT

Får jag träffa min son när han är LVU:ad?

Hej,

Får jag träffa min son under tiden han är LVU:ad?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Det kan finnas olika anledningar till varför ett barn blir omhändertaget enligt LVU och svaret på din fråga kan därför variera. Det finns dock några allmänna utgångspunkter när det gäller umgänge med ett omhändertaget barn som gäller för den som är vårdnadshavare och förälder.

Rätt till umgänge

Barn har en långtgående rätt till en nära och god relation till sina föräldrar. Det är inte något som förändras när ett barn omhändertas enligt LVU. Denna rätt finns uttryckt i såväl svensk lag som i Barnkonventionen. Det är socialtjänsten som har ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med sina föräldrar tillgodoses så långt som det är möjligt när ett barn är omhändertaget enligt LVU. Ofta är en god kontakt mellan barnet och föräldrarna viktigt för att en återförening i hemmet ska kunna ske i framtiden. Om det behövs så kan det exempelvis innebära att socialtjänsten måste bidra med såväl personligt som ekonomiskt stöd för att en förälder ska kunna upprätthålla kontakten med sitt barn.

Umgängesplan

Det är möjligt att som förälder upprätta en umgängesplan med socialtjänsten där det framgår hur och i vilken omfattning umgänget mellan barnet och föräldern ska ske. Det är viktigt att denna plan är ett uttryck för förälderns egen vilja och att det finns en tydlig samsyn mellan föräldern och socialtjänsten. En förälder ska inte känna sig tvingad att gå med på en umgängesplan och måste helt och hållet förstå dess innehåll. Umgängesplanen är inte rättsligt bindande till skillnad från formella beslut.

Begränsningar av umgänget

Det är viktigt att tänka på att det är barnet som har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärt om, och att umgänget för ett omhändertaget barn därför kan begränsas om det anses strida mot barnets bästa. Av den anledningen kan socialtjänsten besluta om att begränsa barnets umgänge med sina föräldrar i vissa fall. Omfattningen och formen på umgänget kan komma att variera beroende på ärendet och var socialtjänsten bedömer är bäst för barnet och, i förhållande till dess ålder och mognad, på vad barnet själv ger uttryck för.

Om en begränsning av umgänget ska ske måste socialtjänsten fatta ett beslut om umgängesbegränsning. Beslutet om att begränsa umgänget kan innefatta alla möjliga begränsningar, inklusive förbud mot telefon- och brevkontakt, men får inte vara sådant att det begränsar barnets umgänge med föräldrarna mer än vad som är nödvändigt. Socialtjänsten måste därför vara mycket försiktiga när de fattar beslut om umgängesbegränsning, och varje beslut ska grunda sig i ett utredande beslutsunderlag.

Överklagan och omprövning

Ett beslut om umgängesbegränsning går att överklaga och dessutom måste det övervägas av socialnämnden minst var tredje månad. En sådan övervägning behöver inte resultera i ett nytt beslut men det måste dokumenteras. Om en förälder eller vårdnadshavare någon gång under tiden då umgänget är begränsat begär omprövning av beslutet behöver socialtjänsten, om det inte går att komma överens om umgänget, ompröva det och fatta ett nytt formellt beslut. Även det beslutet går att överklaga.

Med vänliga hälsningar
Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply