Skip to main content
Nyheter

Stärkta rättigheter i skyddat boende

Stärkta rättigheter skyddat boende

Publicerad 26 april 2024

En ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende trädde i kraft den 1 april 2024. Den nya lagen syftar till att stärka tryggheten och säkerheten för barn som är i behov av skyddat boende samt säkerställa att barns rättigheter tillgodoses på ett individuellt och adekvat sätt.

Enligt den nya lagstiftningen ska barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende bedömas och beviljas insatsen skyddat boende individuellt. Tidigare beviljades insatsen gemensamt till både barnet och den våldsutsatta vårdnadshavaren, vilket inte alltid tillgodosåg barnets specifika behov. En central del av den nya lagen är att öka rättssäkerheten för barn genom att deras behov och bästa utreds och bedöms individuellt.

Förutsättningar i den nya lagen

För att placera ett barn enligt den nya lagen om placering av barn i skyddat boende måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat måste den våldsutsatta vårdnadshavaren beviljas insatsen skyddat boende enligt socialtjänstlagen och det måste finnas en direkt eller indirekt risk för att barnets säkerhet äventyras eller att dess hälsa skadas. Dessutom krävs det att samtycke saknas från den andra vårdnadshavaren eller där samtycke kan antas saknas.

Jurist för barnets talan

Barn under 15 år har rätt till en egen jurist, en ställföreträdare, och ges möjlighet att föra fram sina åsikter i processen. Även barn över 15 år har rätt till en jurist, ett offentligt biträde, med uppdraget att föra barnets talan. Barnets åsikter och inställning ska av domstolen tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad.

Barnets båda vårdnadshavare har rätt till ett juridiskt ombud i processen och har möjlighet att välja vilket ombud de vill ha. Domstolen förordnar offentliga biträden för både barnet och vårdnadshavaren och staten står även för kostnaden.

Familjerättsadvokaterna åtar sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i dessa typer av ärenden och hjälper dig under ärendets gång.

Leave a Reply