Skip to main content
Nyheter

Barnfridsbrott – utredning

Publicerad 30 september 2019

I en ny utredning (SOU 2019:32) föreslås att ett nytt brott kallat barnfridsbrott ska införas. Förslaget innebär i korthet att det skulle bli brottsligt för en närstående till ett barn att inför barnet utsätta en annan närstående till barnet för brott, om handlingen är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos barnet i förhållande till någon av dessa personer.

I utredningen påpekas att barn som bevittnar våld eller brottsliga handlingar mellan närstående utsätts för påtaglig fara eller skada och att dessa barn är en utsatt och skyddsvärd grupp. I dagsläget finns vissa möjligheter för ett barn som bevittnat våld eller brottsliga handlingar mellan närstående att få brottsskadeersättning, men då dessa barn i rättsväsendets ögon saknar status som brottsoffer, är tillgängliga åtgärder för att skydda dem enligt utredningen otillräckliga.

Barnfridsbrott skadar barns trygghet

De brott som skulle föranleda straffansvar för barnfridsbrott är sådana brott som kan skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till en närstående person som barnet har en nära och förtroendefull relation till. Begreppet närstående ska tolkas brett och kan exempelvis innefatta föräldrar och syskon. I utredningen framkommer en förhoppning om att barnfridsbrottet skulle komma att få stor betydelse vid exempelvis vålds- och sexualbrottslighet inom familjen. Barnfridsbrottet skulle dock kunna komma att få betydelse vid många typer av brott, såsom hot från en förälder till en annan eller då en förälder agerar mycket våldsamt och slår sönder det gemensamma hemmet.

Straffansvar

För straffansvar vid barnfridsbrott skulle krävas att barnet har bevittnat den brottsliga handlingen på så sätt att barnet har sett eller hört gärningen och att barnet utifrån sin förmåga har kunnat uppfatta att det varit fråga om våld eller annan brottslig handling. Tanken är att straffansvar för barnfridsbrott ska kunna prövas i samma rättegång som grundbrottet, det vill säga det brott som barnet har bevittnat. Utredningen föreslår att brottet normalt ska kunna ge fängelse i högst två år.

Familjerättsadvokaterna är positiva

Att som barn tvingas bevittna våld eller andra brott mellan närstående är mycket påfrestande och att erkänna ett barn i en sådan situation som brottsoffer skulle innebära att barnet faktiskt fick upprättelse. I ljuset av barns utsatta ställning och beroende av närstående, ser Familjerättsadvokaterna mycket positivt på införandet av ett barnfridsbrott!

Även Advokatsamfundet ser positivt på införandet av ett barnfridsbrott och skriver i sitt remissvar införandet av ett barnfridsbrott kan förväntas stärka barnets rättsliga ställning.

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply