Skip to main content
Nyheter

Sms tillräckligt för gemensam vårdnad

Publicerad 22 april 2019

Vid frågor som rör vårdnaden om barn ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Att samarbete och kontakt kan ske via sms är tillräckligt enligt ny dom från Svea Hovrätt.

Vid frågor som rör vårdnaden om barn ska särskild vikt fästas vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter ett någorlunda konfliktfritt samarbete mellan föräldrarna. Detta innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning i frågor som rör barnet. Föräldrarna måste däremot kunna hantera delade meningar och i övrigt samarbeta på ett sätt som inte påverkar barnet negativt.

Hovrätten rev upp dom

I en dom från Göta hovrätt den 5 april 2019 diskuteras vad som är ett tillräckligt gott samarbete för att barnets föräldrar ska kunna ha gemensam vårdnad. I målet hade barnets mamma ansökt om ensam vårdnad, medan barnets pappa hade motsatt sig detta och yrkat att föräldrarna även fortsättningsvis skulle ha gemensam vårdnad. Tingsrätten gjorde bedömningen att föräldrarnas relation var så dålig att det var bäst för barnet att vårdnaden inte var gemensam. Med hänsyn till att barnet hade en närmare relation till sin mamma, beslutade tingsrätten därför att mamman skulle få ensam vårdnad. Pappan överklagade emellertid domen till hovrätten, som rev upp tingsrättens dom.

Kommunikation via sms tillräcklig

Hovrätten noterade att det av utredningen i målet framgick att föräldrarna hade haft en konfliktfylld relation, men att utredningen hänförde sig till förhållanden som låg flera år tillbaka i tiden och betonade att det är föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet som är av betydelse för vårdnadsfrågan. Hovrätten uppmärksammade härvid att föräldrarna hade kunnat samordna sig kring barnets umgänge med pappan och att det inte förelåg några andra omständigheter som talade för att föräldrarna inte hade förmåga att samarbeta i frågor som rörde barnet. Hovrätten konstaterade vidare att ett gott samarbete förutsätter att föräldrarna kan kommunicera med varandra samt att det underlättar om de exempelvis kan ha kontakt via telefon. På grund av en diagnos som mamman i detta fall hade, var sådan kontakt inte möjlig, utan föräldrarna kommunicerade via sms. Hovrätten menade emellertid att telefonkontakt inte är nödvändigt för att gott samarbete, utan att föräldrarna kan upprätthålla kommunikation och ett gott samarbete i textform, exempelvis genom sms. Sammanfattningsvis ansåg hovrätten att föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rörde barnet var tillräckligt god och att sms-kommunikation var tillräckligt för att samarbetet skulle kunna upprätthållas. Hovrätten beslutade därför att föräldrarna skulle få gemensam vårdnad.

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply