Skip to main content
Nyheter

Akuta omhändertaganden enligt LVM ökar

LVU, LVM, LPT

Publicerad 25 maj 2019

I början av 2000-talet inleddes cirka 65 % av all LVM-vård genom omedelbart omhändertagande, medan motsvarande siffra 2018 låg på cirka 90 %.

Med stöd av lagen om vård av missbrukare, LVM, kan en person som lider av en allvarlig missbruksproblematik under vissa förutsättningar tvingas till behandling för sitt missbruk. Behandling enligt LVM sker i syfte att motivera personen att frivilligt medverka till fortsatt behandling och annan vård för att komma ifrån sitt missbruk.

LVM-vård när allvarlig risk finns

Huvudregeln är att det är en förvaltningsrätt som beslutar att en person ska beredas vård enligt LVM. Förutsättningarna för att förvaltningsrätten ska besluta om LVM-vård är att personen i fråga till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg samt att hen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Omedelbart omhändertagande

I vissa fall kan socialtjänsten besluta om så kallat omedelbart omhändertagande. I dessa fall bereds personen i fråga vård omedelbart. Beslutet om LVM-vård måste emellertid snarast prövas av en förvaltningsrätt. Socialtjänsten får besluta om omedelbart omhändertagande då det är sannolikt att personen i fråga uppfyller förutsättningarna för att beredas LVM-vård, men då förvaltningsrättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att personens hälsotillstånd kan antas allvarligt försämras om hen inte får vård omedelbart, eller då det föreligger en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt hälsotillstånd allvarligt kommer skada sig själv eller någon närstående.

Akut LVM ökade under 2018

Under 2018 minskade antalet personer som vårdades med stöd av LVM med 18% jämfört med året innan. Även antalet omedelbara omhändertaganden minskade under 2018. Antalet omedelbara omhändertaganden har emellertid ökat över tid. I början av 2000-talet inleddes cirka 65 % av all LVM-vård genom omedelbart omhändertagande, medan motsvarande siffra 2018 låg på cirka 90 %.

Vid omedelbara omhändertaganden under 2018 angavs som grund för omhändertagandet i 98 % av fallen en allvarlig risk för försämring av personen i frågas hälsotillstånd, i 62 % av fallen en risk för att personen i fråga skulle skada sig själv och i 39 % av fallen en risk för att personen i fråga skulle skada någon närstående. Utifrån denna statistik kan vi dra slutsatsen att det under 2018 var relativt vanlig att flera grunder angavs vid omedelbara omhändertaganden. Detta är ett fenomen som har ökat sedan 2000-talets början, vilket enligt Socialstyrelsen kan vara en indikation på en mer sammansatt problematik bland dem som omhändertas akut.

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply