Skip to main content
Nyheter

Lagförslag om omhändertagande av barn

Omedelbart omhändertagande av barn

Publicerat 1 maj 2019

Socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om vård enligt LVU, det föreslår nu Regeringen i en proposition som grundas på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen kan bli aktuella för barn i flera olika situationer. Det kan till exempel röra sig om barn med missbruksproblem, barn i kriminalitet eller barn som utsätts för våld i hemmet.

– Rättsläget är idag oklart när det gäller omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige och där svenska domstolar saknar behörighet att besluta om beredande av vård. Det handlar om en ingripande åtgärd för den unge och därför är det viktigt att socialnämndens befogenhet är tydlig, säger socialminister Lena Hallengren.

Alla barn ska skyddas

Syftet med det nya lagförslaget är att det ska stå klart att alla barn som vistas i Sverige ska kunna skyddas med LVU-lagstiftningen – Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Barn ska kunna omedelbart omhändertas även då svenska domstolar inte är behöriga att fatta beslut om beredande av vård.

Ökade möjligheter för sociala myndigheter

Bakgrunden till att Regeringen ansett det finnas behov av ny lagstiftning på detta område är att det har visat sig svårt för socialnämnden att göra något åt barn som har farit illa i Sverige men inte haft svensk hemvist. I de situationerna har socialnämndens ansvar och möjligheter att agera varit klart begränsade. Ett exempel kan vara fall där barn har påträffats tiggande. Sociala myndigheters möjligheter, och ansvar, när det gäller personer som vistas tillfälligt i Sverige skulle utökas med det aktuella lagförslaget.

Förutsättningar för omedelbart omhändertagande

Lagförslaget omfattar ett förtydligande av förutsättningarna för omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer och möjliggör också att ett omhändertagande avseende tillfällig vård kan fortsätta. Det ska enligt förslaget vara förvaltningsrätten som, efter ansökan av socialnämnden, får medge att ett omhändertagande fortsätter. Enligt lagförslaget ska det som huvudregel förordnas ett offentligt biträde för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare. Förvaltningsrätten och kammarrätten ska enligt förslaget, som huvudregel, hålla muntlig förhandling, Socialnämndens beslut i fråga om fortsatt omhändertagande ska få överklagas.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/04/prop.–201819102

Det är svårt att sia om hur rättstillämparna, exempelvis socialsekreterarna och de advokater som biträder barn eller föräldrar, kommer uppleva förändringen i praktiken. Vi hoppas att lagändringen, om den går igenom, får en positiv effekt för de barn som vistas tillfälligt i Sverige under förhållanden vi inte tycker är acceptabla för ”svenska” barn.

Familjerättsadvokaterna

Behöver du hjälp med rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply