Skip to main content
Boende & umgänge

Jag får inte träffa mitt barn

Hej,

Jag får inte träffa mitt barn, vad kan jag göra?

 

SVAR

Hej.

Tack för din fråga.

Om man har varit gifta med barn är gemensam vårdnad för barn oftast det som gäller om inte annat har avtalats eller beslutats i domstol. Gemensam vårdnad är dock inte samma sak som att båda föräldrarna ska ha barnet boende hos sig lika mycket, eller om barnet bara bor hos ena föräldern, att man som förälder har rätt att träffa barnet för umgänge. Gemensam vårdnad betyder att ni tillsammans ska ta beslut kring viktiga frågor kring barnet. Hur umgänget med barnet ska se ut eller var barnet ska bo ska beslutas utifrån vad som är det bästa för barnet. Det ska också sägas att rätt till umgänge har barnet och inte en förälder. I bedömningen av vad som är det bästa för barnet ingår bland annat att barnet har rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar. Utifrån detta är umgänge ofta väldigt viktigt för ett barn. Anledningar till varför det kan bedömas att ett barn inte ska ha umgänge med en förälder är tex om det finns uppgifter om våld mot barnet eller den andra föräldern, att det finns uppgifter om missbruk eller andra uppgifter som gör att barnet skulle kunna fara illa av ett umgänge.

Samarbetssamtal för beslut om att träffa barnet

Om du och den andra föräldern inte kan komma överens om viktiga beslut som rör barnet kan ni vända er till familjerätten, som är en enhet inom socialtjänsten. Här kan ni genom samarbetssamtal komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge, och kan få det fastställt i ett avtal.

Informationssamtal – första steget till att få träffa ditt barn

Om ni inte når en lösning kring hur det ska se ut så är nästa steg att eventuellt väcka en talan i domstol. Då kan du behöva ett ombud. När stämning inges till tingsrätten behöver du ha varit på ett så kallat informationssamtal angående vårdnad, boende och umgänge och från det ha fått ett intyg. Detta intyg ska bifogas till stämningsansökan.

Dom från tingsrätten

Kan ni inte komma överens själva i frågorna, kan det som sagt vara aktuellt att anlita ett ombud så att du kan få frågan prövad av domstol. Tingsrätten kommer i slutändan att pröva vad som är barnets bästa och meddela en dom.

Umgängessabotage om en förälder inte får träffa sitt barn

Om ni har ett avtal, beslut eller dom från domstol ska båda föräldrarna medverka till att det uppfylls. En förälder som inte följer ett beslut eller dom om att barnet får träffa båda sina föräldrar kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Om du är i en sådan situation så ta kontakt med ett ombud då en process av att få domen eller beslutet verkställt kan vara aktuellt att väcka i domstol.

Avtal eller beslut om umgänge finns

Om en av föräldrarna gör sig skyldig till umgängessabotage och inte samarbetar med den andra föräldern kan du återigen vända dig till domstolen. Den process som då inleds kallas verkställighet av umgänge. Även i denna process försöker man få till att föräldrarna frivilligt ska samarbeta. Detta sker genom en medlare med stor kompetens inom barn- och familjerelationer.

Misslyckas de frivilliga försöken kommer domstolen att ta till tvångsåtgärder. Den första och vanligaste åtgärden är att föräldern som inte följer det tidigare beslutet eller avtalet får ett vite som ska betalas till staten. Varje gång föräldern inte lämnar ut barnet enligt avtal kan vite att åläggas föräldern.

Familjerättsadvokaterna hjälper dig att få träffa ditt barn

Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att hjälpa föräldrar i vårdnadstvister, boende och umgängesfrågor, så att alla barn som har rätt att träffa sin förälder ska få göra det. Kontakta oss för att vi ska kunna reda ut hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Jag får inte träffa mitt barn

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply