Skip to main content

Hej,

Hur mycket skadestånd är det rimligt att kräva efter en misshandel?

 

SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Skadestånd efter misshandel beror på omständigheterna

Hur mycket skadestånd det är rimligt för dig att begära beror helt på omständigheterna i ditt fall. Generellt kan det sägas att du dels har rätt till ersättning för ekonomiska förluster, dels till ersättning för ideella skador.

Ersättning för ekonomiska förluster vid misshandel

Till ekonomiska förluster räknas exempelvis sjukvårdskostnader, förstörda kläder och inkomstbortfall. Beloppet för inkomstbortfall är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan.

Ersättning för sveda och värk

I fråga om ideella skador har du rätt till ersättning för ‘sveda och värk’, det vill säga fysiska och psykiska besvär. Ersättningen för sveda och värk beräknas normalt enligt schabloner från Trafikskadenämnden. Ersättningen kan uppgå som mest till 2 800 kr per månad (år 2023) om du är sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men kan uppvisa medicinska besvär kan du ha rätt till viss ersättning ändå.

I de flesta fall krävs att det presenteras en medicinsk utredning som uppvisar personskada för att få ersättning för sveda och värk. För vissa brott presumeras dock att brottsoffret har lidit fysiska eller psykiska besvär och en sådan utredning behövs då inte.

Ersättning för kränkning

Du kan dessutom ha rätt till ersättning för den kränkning av din personliga integritet som en misshandel innebär. Ersättningen avser att kompensera till exempel känslor som den kränkande handlingen har framkallat, såsom rädsla, skam eller förnedring. Ersättningen för kränkning kan variera beroende på brottets svårighetsgrad och hur brottet har gått till. Det finns ingen bestämmelse i skadeståndslagen som anger vad kränkningsersättningen ska uppgå till. Det är i stället Brottsoffermyndighetens avgöranden tillsammans med domstolspraxis som är utgångspunkten för att kunna bestämma storleken på skadeståndet. Den lägsta nivån för kränkning är enligt Brottsoffermyndigheten 8 000 kr och det finns ingen övre gräns. Från och med 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Förändringen innebär en påtaglig höjning av nivåerna på kränkningsersättning jämfört med tidigare.

Målsägandebiträde efter misshandel

När du har blivit utsatt för en misshandel har du rätt till ett målsägandebiträde som är en advokat eller annan jurist. Målsägandebiträdets uppdrag är att företräda dig innan och under rättegången och kan bland annat hjälpa dig med ditt skadeståndsanspråk. Jag tycker att du ska prata med ditt målsägandebiträde om vad som är ett rimligt anspråk i ditt fall. Om du inte har fått ett målsägandebiträde kan du be åklagaren om hjälp för att ansöka om detta. Om du vill ha en särskild jurist, kan du uppge det i din ansökan. Vi på Familjerättsadvokaterna är specialiserade på att tillvarata dina rättigheter som målsägande och hjälper till med yrkande om skadestånd under själva rättegången.

Med vänliga hälsning,

Familjerättsadvokaterna

Fråga advokaten ersätter inte kvalificerad juridisk rådgivning. För fullständig rådgivning krävs en genomgång av ärendet och samtliga relevanta omständigheter. Vid behov av juridisk kompetens, rekommenderar vi dig därför att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Svaret baseras på vid tidpunkten gällande rätt och vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Har du en egen fråga?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Ring eller maila

    Leave a Reply