Skip to main content
Nyheter

Förslag om utvidgade möjligheter till kroppsvisitation

Publicerad 15 februari 2019

I en offentlig utredning presenterades nyligen ett förslag som innebär att möjligheterna att utföra kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler ska utvidgas. Advokatsamfundet riktar emellertid skarp kritik mot förslaget och menar att de åtgärder som föreslås inte står i rimlig proportion till den inskränkning av den enskildes integritet som en kroppsvisitation innebär.

Enligt utredningen föreligger det en utökad hotbild mot polisen, vilken föranleder ett utökat behov av säkerhetsåtgärder i Polismyndighetens lokaler. Utredningen föreslår därför att möjligheterna att kroppsvisitera besökare ska utökas. Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. För att polisen ska kunna genomföra sådana kroppsvisitationer förutsätts stöd i lag och i dagsläget menar utredningen att möjligheterna att kroppsvisitera besökare är alltför begränsade för att säkerheten i Polismyndighetens lokaler ska kunna garanteras. Utredningen föreslår därför en ny bestämmelse i polislagen som innebär att en polisman, i samband med ett förhör som hålls i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler, får kroppsvisitera förhörspersonen för att söka efter vapen eller andra farliga föremål, förutsatt att det är nödvändig av säkerhetsskäl.

Advokatsamfundet kritiskt

I sin remiss ställer sig Advokatsamfundet kritiskt till förslaget. Advokatsamfundet framhåller att den enskilde enligt grundlag är skyddad mot kroppsvisitation och att det krävs särskilda skäl för undantag från grundlagsstadgandet. Advokatsamfundet instämmer visserligen i att det finns ett betydande intresse av att alla som jobbar inom rättsväsendet måste kunna utöva sitt arbete utan påverkan av hot, men anser att intresset kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom kroppsvisitationer. Advokatsamfundet uppmärksammar att säkerhetsfrågan för domstolarnas del har lösts genom visitation med metalldetektorer eller liknande anordning. För att kroppsvisitation ska kunna genomföras i mer traditionell bemärkelse i domstolarna krävs särskilda skäl. Advokatsamfundet uppmärksammar även att polispersonal redan har möjlighet att kroppsvisitera en person vid skälig misstanke om exempelvis vapenbrott.

Inskränker fri- och rättigheter

Advokatsamfundet framhåller vidare att proportionalitetsprincipen måste beaktas vid lagstiftning som inskränker enskildas fri- och rättigheter och menar att det vid en proportionalitetsbedömning kan konstateras att kroppsvisitation genom användande av metalldetektorer eller liknande anordning är en mindre ingripande åtgärd än kroppsvisitation i traditionell bemärkelse, samtidigt som en sådan visitation uppfyller syftet och effektivt minskar riskerna för berörda personers säkerhet. Advokatsamfundets anser därför att utredningens förslag inte kan motiveras utifrån proportionalitetsprincipen och avstyrker förslaget.

Det återstår att se vilken betydelse advokatsamfundets invändningar kommer att ha för ett eventuellt lagförslag.

Läs mer om advokatsamfundets invändningar här: https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/663622_20190115145235.pdf

Behöver du hjälp med Rättsprocessen?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

  Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

  Stina Zakrisson

  Advokat & grundare

  Som advokatbyrå specialiserad på familjejuridik hjälper våra jurister dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Har du redan hamnat i en tvist? Vi hjälper vi dig att hitta en hållbar lösning och bistår dig på alla sätt som krävs.

  Ring eller maila

  Leave a Reply