Skip to main content

Ovanligt med ensam eller enskild vårdnad

I Sverige är det ovanligt att en förälder har ensam vårdnad om ett barn. Barnets bästa ska alltid gå först i vårdnadstvister, och vanligtvis brukar man utgå ifrån att barnet mår bäst av att ha båda sina föräldrar som vårdnadshavare. När det inte går kan en förälder få ensam vårdnad eller enskild vårdnad som det också kallas.

Att få enskild eller ensam vårdnad om ett barn innebär dock inte att barnet inte får träffa den andra föräldern. Det betyder att den som har vårdnaden är den som bestämmer över barnet och tar beslut rörande barnet. Det betyder också att man måste respektera och underlätta att barnet får ett umgänge med den andra föräldern. Undantag från regeln om umgänge med den andra föräldern är om barnet far illa av det, att det finns risk för övergrepp eller att det finns risk för att barnet ska föras bort alternativt hållas kvar olovligt.

Skäl till ensam vårdnad

För att ensam vårdnad ska vara aktuellt behöver det vara tydligt att den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare eller att gemensam vårdnad gör att barnet hamnar i kläm och riskerar att må dåligt.

Det finns inga konkreta situationer och gränser i lagen kring när enskild vårdnad anses vara det bästa för barnet. Det krävs dock särskilda skäl, vilket ofta handlar om tre områden.

Samarbetssvårigheter

Om föräldrarna har så svårt att samarbeta i sin gemensamma vårdnad att det kan drabba barnet, kan det vara skäl till att ensam vårdnad beviljas. Samarbetssvårigheter kan till exempel vara en konflikt som är så svår och infekterad att ett samarbete rörande barnet och beslut rörande barnet inte är möjliga. Vad samarbetssvårigheterna beror på kommer att spela in i domstolens beslut rörande vårdnad om barnet.

Lämplighet som förälder

Det krävs en hel del för att en person inte ska anses vara lämplig att ta hand om sitt barn, och för att en ansökan om ensam vårdnad ska bli aktuell. Vanligtvis handlar det om svåra missbruk av droger eller alkohol, som gör att personen inte kan sörja för barnet på ett tryggt sätt. Det kan i vissa fall handla om övergrepp av något slag eller att föräldern inte kan ta hand om barnet på ett tillfredsställande sätt. Det betyder att grundläggande behov inte tillgodoses, att vård eller medicinering inte sköts korrekt, att barnet inte förmås gå till skolan eller att barnet inte får grundläggande hygien.

Sabotage av umgänge

Sabotage av umgänge innebär att den ena föräldern medvetet försvårar umgänget för den andra föräldern. Det kan till exempel vara genom att se till att barnet inte är på plats för planerad umgängestid eller att föräldern baktalar den andra föräldern så mycket så att barnet själv inte vill träffa föräldern.

Ansöka om ensam vårdnad – två vägar

Det finns två sätt att få ensam vårdnad om ett barn, genom avtal eller genom domstol.

Avtal för ensam vårdnad

När föräldrar av någon anledning är överens om att den ena föräldern ska ha enskild vårdnad om barnet kan ett avtal skrivas mellan parterna. Avtalet ska godkännas av socialnämnden och det görs om socialnämnden anser att ensam vårdnad är det bästa för barnet. Om socialnämnden anser att enskild vårdnad inte är för barnets bästa kommer avtalet inte att godkännas.

Domstolsbeslut för enskild vårdnad

Föräldrar som är överens om att den ena ska ha ensam vårdnad kan också vända sig till en domstol som då tar beslut i frågan. Domstolen är också det alternativ som står till bud när föräldrarna inte är överens.

Det är då en vårdnadsprocess sätts igång och för det krävs att ni har försökt få den gemensamma vårdnaden att fungera innan alternativet ensam vårdnad kan bli aktuellt. Domstolen kan i det här läget ändå komma fram till att det är gemensam vårdnad som är bäst för barnet och ta beslut om det. Undantaget är om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, då är domstolen tvungen att ta ett beslut som ger den ena föräldern ensam vårdnad.

Enskild vårdnad

Kontakta Familjerättsadvokaterna

Är du i en situation där du behöver inleda en process för att söka ensam vårdnad? Kontakta Familjerättsadvokaterna för att höra hur vi kan hjälpa dig i processen.

Vad innebär det att ansöka om ensam vårdnad?

Ensam eller enskild vårdnad innebär att den ena föräldern har rätt att på egen hand ta beslut som rör barnet, juridiskt och ekonomiskt. Föräldern med enskild vårdnad har rätt att bestämma var barnet ska bo, vilken skola barnet ska gå i, vilken sjukvård barnet ska få och hur barnets eventuella pengar ska hanteras. Vid samarbetssvårigheter underlättar det ofta enormt att slippa diskutera alla beslut med den andra parten.

Men en förälder med enskild vårdnad behöver också se till att underlätta barnets umgänge med den andra föräldern. Ensam vårdnad gör med andra ord inte att man har rätt att stänga ute den andra föräldern, om inte speciella förhållanden råder och det är förenat med fara för barnet.

Ensam vårdnad

Flytta med barn med ensam vårdnad

En vanlig fråga som kommer när ensam vårdnad diskuteras är om föräldern har rätt att flytta med barnet. Svaret är att ja, en förälder som har ensam vårdnad om sitt barn har rätt att flytta med barnet. Föräldern med enskild vårdnad är den som tar beslut på egen hand kring allt som har med barnet att göra, vilket gör att förälder och barn kan flytta var de vill.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en förälder med ensam vårdnad har en skyldighet att se till att den andra föräldern får det umgänge den har rätt till med barnet. En flytt långt bort kan med andra ord innebära långa resor för att träffa den andra föräldern.

Relaterade ämnen

Vårdnadstvist

Alternativet till ensam vårdnad är en vårdnadstvist, vi är experter på processen.

Vårdnadstvist

Boende och umgänge

Är du eller riskerar du att hamna i
tvist om barns boende och umgänge?

Boende och umgänge

Underhållsbidrag till barn

Har du frågor om eller behov av
hjälp med underhållsbidrag?

Underhållsbidrag

Behöver du en jurist för att söka ensam vårdnad?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Caroline Landberg

    Caroline Landberg

    Vi är experter på familjejuridik och tillvaratar dina intressen. Vi hjälper dig med alla frågor som kan uppstå i anslutning till skilsmässan och företräder dig i domstol när så krävs.