Skip to main content

Umgängesrätt – barns boende och umgänge

Vem bestämmer var barnen ska bo? Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska man besluta gemensamt om viktiga frågor som rör barnet. Men vad händer när detta inte är möjligt? Vad händer om en förälder vill flytta med barnet till en annan stad? För att ändra barnets folkbokföring krävs i regel båda föräldrarnas underskrifter, förutsatt att båda är vårdnadshavare. (Förälder som har ensam vårdnad beslutar själv om var barnet ska bo.)

Om vårdnadshavarna inte kommer överens kan skatteverket i vissa fall starta en utredning och sedan folkbokföra barnet där verket finner att barnet har sin huvudsakliga dygnsvila. Om föräldrarna kommer överens kan man träffa ett avtal om var barnet ska bo, som socialnämnden får godkänna. Ett sådant avtal är lika verkställbart som en dom från domstol. Om avtal saknas eller om du upplever att avtalet inte (längre) är till barnets bästa krävs en dom från domstol för att få barnets boende reglerat.

Boendeföräldrar
Familjerättsadvokaterna

Boendeförälder

Vid gemensam vårdnad kan barnen bo växelvis, lika mycket hos båda föräldrarna. Om barnet bor mer hos en förälder räknas den föräldern som ”boendeförälder”. Den andra föräldern är ”umgängesförälder” i och med att barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos.

Boendeföräldern har rätt att fatta vissa beslut om barnet på egen hand, sådant som hör till det vardagliga livet. Större beslut ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Boendeföräldern har skyldighet att främja umgänget med den andra föräldern, och att lämna information som kan främja umgänget.

Om den gemensamma vårdnaden behöver upplösas, och ingen av vårdnadshavarna är uppenbart olämpliga, så har boendeföräldern ofta en fördel – detta på grund av att barnet redan bor med den föräldern och är van vid det. Om rätten upplöser den gemensamma vårdnaden är de mer benägna att välja boendeföräldern som ensam vårdnadshavare av två lämpliga föräldrar. Detta beror på den s.k. kontinuitetsprincipen – man vill ogärna ändra på förhållanden som barnet är van vid. Rätten tar dock hänsyn till en mängd faktorer. Var har barnet andra anhöriga och sitt nätverk? Ska den nuvarande boendeföräldern flytta och därigenom barnet tvingas byta miljö ändå? Är det bättre för just det här barnet att istället flytta till umgängesföräldern? Varje mål ska bedömas individuellt utifrån just det barnets förutsättningar.

Umgängesförälder

Den förälder om barnet inte bor hos kallas umgängesförälder. Umgänget kan se olika ut beroende på den aktuella situationen. Det kan vara fråga om umgänge under lov och helger, eller ett mer omfattande umgänge som nästan är ett växelvis boende. Det kan också vara fråga om umgänge enstaka tillfällen per år, t ex om föräldrarna bor i olika länder.

Den som inte bor med barnet har rätt att få information av boendeföräldern om barnets liv och mående som kan främja umgänget. Umgängesföräldern har i regel skyldighet att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Vad gäller kostnader för umgängesresor så kan boendeföräldern åläggas att bidra till dessa. Båda ska medverka till ett umgänge som gynnar barnet.

Vi kan hjälpa dig att få umgängesrätt med ditt barn om du i dagsläget har svårt att komma överens med boendeföräldern. Kontakta oss så bokar vi in ett möte där vi går igenom situationen och hur man bäst går vidare.

Umgängesrätt

Så arbetar vi på advokatbyrån

Advokatbyråns arbete vid tvister om barns boende och umgängesrätt med förälder

Vid ett inledande möte går vi igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut i dagsläget. Har ni haft ett växelvis boende som inte längre fungerar ? Har den andra vårdnadshavaren flyttat med barnet mot din vilja? Vill du inskränka nuvarande umgängesrätt? Är du en förälder som förvägras umgänge med ditt barn på felaktiga grunder, eller inte får träffa ditt barn så ofta som du önskar? Vi går igenom vad som har hänt i tvisten hittills, t.ex. om ni har haft samarbetssamtal eller om det är lämpligt att prova det. Har det förekommit specifika händelser som gör en förändring av nuvarande situation behövlig?

Vid mötet beskriver vi vilka åtgärder som är möjliga att vidta, och hur processen kan se ut beroende på hur tvisten utvecklar sig. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd för att du ska ha möjlighet att få din sak prövad, även om den andra föräldern inte delar din uppfattning om vad som är barnets bästa.

Behöver du hjälp med barns boende och umgänge?

Ställ din fråga till oss, så hjälper vi dig.

    Advokat Stockholm Familjerätt Stina Zakrisson

    Stina Zakrisson

    Advokat & grundare

    Våra advokater och jurister är särskilt inriktade på familjemål i domstol. Vi har stor vana av processer om vårdnad och barns boende, faderskap och underhållsbidrag.

    Ring eller maila