Bodelning

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Familjerätt

Vi är särskilt inriktade på familjemål i domstol

Bodelning

 

I samband med skilsmässa ska makar genomföra bodelning. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det inom en viss tid. Bodelning kan också av olika skäl göras under ett pågående äktenskap. Bodelning kan ske genom att makarna undertecknar ett skriftligt avtal och utväxlar detta med varandra. Det råder full avtalsfrihet mellan makar och det kan räcka att med några rader konstatera att man har gjort upp i godo och inte har några anspråk på varandra. Det kan också krävas mycket utredning och ett avtal med många bilagor. Det beror på makarnas förhållanden, hur komplicerade dessa är, samt hur överens makarna är. Det som gäller enligt äktenskapsbalkens regler är att makarna ska ta med alla tillgångar och skulder som förelåg på brytdagen, i en bodelning. Brytdagen är dagen makarna ansökte om skilsmässa. Allt som inte är enskild egendom ska i regel "delas lika" mellan makarna. Krav på bodelning preskriberas inte, vilket innebär att krav på bodelning kan framställas efter mycket lång tid. Det är därför viktigt att verkligen skriva ett avtal, även om man är överens.

 

Om ni inte är överens om bodelning

Om ni inte kan komma överens i fråga om bodelning kan någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren förrättar bodelning genom att fatta beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan parterna. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas, klandras, till tingsrätten inom en viss tid. Bodelningsförrättarens kostnader svarar ni solidariskt för. Advokat Stina Zakrisson åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare genom förordnande från domstol. Du kan också kontakta advokatbyrån när du befinner dig i en bodelningsprocess, där annan advokat är bodelningsförrättare. Vi åtar oss då uppdrag som partsföreträdare och tillvaratar dina intressen i bodelningen.

 

 

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se