Brottmål

FAMILJERÄTTSADVOKATERNA

SVERIGE AB

Brottmål

Vi är experter på skadestånd & företräder dig som har utsatts för brott

Målsägandebiträde i brottmål

 

Inom brottmål är Advokatbyrån inriktad på att företräda brottsoffer. Vi är experter på skadestånd i brottmål och engagerade i brottsoffers rättigheter. Våra jurister åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål för personer som har utsatts för brott. Den som har utsatts för brott kallas i rättsprocessen för målsägande. Som målsägande i brottmål har man i regel rätt till ett en egen advokat som bekostas av staten, ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att verka för ditt bästa, bevaka dina rättigheter i målet och finnas till hands under en rättegång. Många gånger har du som brottsdrabbad rätt till skadestånd som en följd av brottet, målsägandebiträdet för också din skadeståndstalan i målet. Som brottsoffer kan du få hjälp av ett målsägandebiträde när du har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet. Målsägandebiträdet är ditt juridiska stöd under förundersökning och rättegång. Du kan välja advokat själv och du har rätt att få den du begär, förutsatt att advokaten vill åta sig uppdraget. Om du inte har önskemål om någon specifik advokat utser domstolen någon åt dig. Kontakta oss om du har utsatts för brott. Advokat Stina Zakrisson anlitas som målsägandebiträde genom ordinära förordnanden från domstolarna och på begäran av den person som polisanmäler att den har utsatts för brott. När det gäller brott mot barn under 18 år förordnas advokat Stina Zakrisson istället som särskild företrädare om en närstående till barnet misstänks för brott. Det är viktigt för utredningen att få ett målsägandebiträde så tidigt som möjligt. Meddela polisen omgående när du anmäler brottet att du vill ha ett målsägandebiträde, eller kontakta oss så hjälper vi dig att ansöka. Det kostar ingenting att få denna hjälp som brottsoffer - advokaten bekostas av staten, och eventuellt senare av gärningspersonen om denna döms för brottet.

 

Rätt till egen advokat som brottsoffer? Så säger lagen:

 

1 § När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde för målsäganden (målsägandebiträde) förordnas i mål om

1. brott enligt 6 kap. brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde,

2. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, på vilket fängelse kan följa, eller enligt 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde,

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.

Målsägandebiträde får förordnas i högre rätt, om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen. Lag (2012:660).

Advokat Stina Zakrisson kommenterar våldtäktsutredningar i Sveriges radio P4

Prioriteringsfrågor och brist på experter inom sexualbrott - en del i förklaringen till polisens statistik avseende uppklarade våldtäkter.

 

Stina Zakrisson, juli 2015

Advokater specialiserade på familjerätt & brottmål

08-420 69 560

Advokatbyrån

Familjerättsadvokaterna Sverige AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

 

+46 8 420 69 560

info@familjerattsadvokaterna.se